Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web


Hukuk
Ana Sayfa

ilcemiz

Personelimiz

Hukuk

Mevzuat

Fotograflar

Guncel

Linkler

Ocak 1994 - Agustos 1994 Yargitay Ictihatlari
CGK.
E: 1991/1-36 K: 1991/76
11.3.1991 T.

TCK 450/10

 ADAM ÖLDÜRMEK
 KAN GÜTME SAİKİ

ÖZET: Sanığın savunmaları, suçun işlenmesindeki özellikler, dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirilerek suçun işlenmesine etken olan "saik" saptanmalıdır.
Sanık; kardeşini öldüren maktulü, tahliye edildikten sekiz ay sonra öldürmüştür. Bu süre sanığın; kız kardeşinin öldürülmesinden duyduğu acı, üzüntü ve kızgınlığın yerini kan gütme saikine bıraktığını kabule yeterli bir süre değildir.

(YKD. OCAK 1994)
______________________________________________
CGK.
E: 1993/9-149 K: 1993/181
21.6.1993 T.

483 KHK 1,2, 3713 SK 8/1

 483 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİ
 BÖLÜCÜLÜK PROPAGANDASI

ÖZET: 483 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, TCK.nun 168. ve 169. maddesinde yer alan silahlı çete mensubunun 168 ve 169. maddesinde yer alan silahlı çete mensubu olmayıp da herhangi şekilde çete içerisine alınmış olan ve bir suç işlediği saptanamayanlara yönelik bir düzenlemedir.
Sanıklar, Olağanüstü Hal Bölgesi sınırları içerisinde bölücülük propagandası iddiası ile yargılandıklarına göre, haklarında 8.6.1993 gün ve 483 sayılı Kanun Hükmünde kararname hükümleri uygulanmaz.

(YKD. OCAK 1994)
______________________________________________
CGK.
E: 1993/4-153 K: 1993/215
4.10.1993 T.

TCK 456/4 TCK 61

 NEDENSELLİK BAĞI
 ETKİLİ EYLEM (EKSİK KALKIŞMA)

ÖZET: Mağdurda oluşan yara (sonuç) onun kaçarken takılıp düşmesiyle meydana gelmiştir. Bu itibarla, mağdurdaki yaralanma sonucu ile sanığın yerden taşı alıp, mağdura doğru yöneltmekten ibaret eylemi arasında uygun nedensellik bağı bulunmamaktadır. Bu itibarla sanık, mağdurun yaralanmasından dolayı sorumlu tutulamaz.
Ancak, sanık yerden taş alarak mağdura doğru yönelmekle TCK.nun 456/4. maddesine uyan adiyen etkili eylem suçuna eksik kalkışmadan sorumlu tutulmalıdır.

(YKD. OCAK 1994)
______________________________________________
1.CD.
E: 1993/1118 K: 1993/1530
10.8.1993 T.

TCK 448 TCK 51/2

 ADAM ÖLDÜRMEK
 ADAM ÖLDÜRMEYE KALKIŞMAK
 TASARLAMA
 AĞIR TAHRİK

ÖZET: 1- Adam öldürme eyleminde, tasarlama halinin kabulü için zorunlu öğelerde bulunan, eyleme karar verme, kararlılığını sürdürme ve eylemi gerçekleştirmede soğuk kanlılık, sebat ve ısrar hali yoksa, bu eylem hakkında TCK.nun 448. maddesinin uygulanması gerekir.
2- Soyut kabuller ile maktül ve mağdurların olaydan önce birkaç kere sanığın dövdüklerine, zaman zaman tahrik ettiklerine ve onu kovaladıklarına işaret edilerek bu konudaki savunmalar kanıtlanmadan öldürme ve öldürmeye kalkışma eylemlerinde sanık lehine TCK.nun 51/2. maddesinin uygulanması yasaya aykırıdır.

(YKD. OCAK 1994)
______________________________________________
1.CD.
E: 1993/1453 K: 1993/1552
23.8.1993 T.

TCK 448 TCK 456 TCK 62 TCK 51/2

 KASTEN ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS
 YARALAMAK
 TAM TEŞEBBÜS
 AĞIR TAHRİK

ÖZET: Sanık (H.T.); memuriyetine ait silahla Kutbettin'i kasten öldürmeye, Hüseyin'ide 5 gün iş ve gücünden kalacak şekilde yaraladığı ileri sürülerek mahkemece hükümlülüğüne karar verilmiştir.
Emniyet bekçisi olarak görev yapan bu şahsın süreklilik arzeder şekilde aşağılanması, yasadışı örgüte hedef gösterilir tarzda tehdide maruz bırakılması ve olay günü dövülerek silahının alınmak istenmesinin adi tahrik düzeyini aşıp, ağır tahrik seviyesine ulaştığı gözetilmeden yetersiz gerekçeyle maruz bırakıldığı darp eylemini basit seviyede kabul eden bir yorumlamayla tahrikin adi nitelikte sayılması yasaya aykırıdır.

(YKD. OCAK 1994)
______________________________________________
1.CD.
E: 1993/9687 K: 1993/10604
7.10.1993 T.

TCK 456 TCK 52 TCK 457/1 647 SK 6

 YARALAMAK
 SUÇ İŞLEMEDE ŞAHISTA HATA
 CEZANIN ERTELENMESİ

ÖZET: Karısı yerine, oğlunu yaralamak şeklindeki eyleminden dolayı tayin edilen cezanın sadece suçun bıçakla işlenmesi nedeniyle TCK.nun 457/1. maddesi uyarınca artırılmasıyla yetinilmesi gerekirken ayrıca akrabalık yönünden de aynı maddeye tevfikan artırma icrası yasaya aykırıdır.

(YKD. OCAK 1994)
______________________________________________
2.CD.
E: 1993/9332 K: 1993/10835
13.10.1993 T.

TCK 87 TCK 95

 ERTLELİ MAHKUMİYET
 TEKERRÜR
 ERTELİ CEZANIN İNFAZI

ÖZET: Sanığa ait adli sicil kaydında yazılı erteli mahkumiyet; hüküm tarihi itibariyle kesin olduğu gibi tecilli olup infaz edilmediği, ayrıca TCK.nun 87. maddesi gereğince cürümden dolayı verilen hükmün kabahatler için tekerrüre esas olamayacağı nazara alınmadan TCK.nun 81. maddesinin 1. fıkrası ile artırım yapılması,
Sanığın erteli mahkumiyetinin cürüm, bu suçunun ise kabahat türünden olması karşısında TCK.nun 95. maddesinin 2. fıkrasındaki şartların oluşmadığı nazara alınmadan erteli cezanın infazına karar verilmesi yasaya aykırıdır.

(YKD. OCAK 1994)
______________________________________________
3.CD.
E: 1992/11180 K: 1993/902
20.1.1993 T.

6831 SK 100/SON

 ORMAN SUÇU
 SUÇ KONUSU EMVALİ SATIN ALMA-TAŞIMA-KULLANMA
 ZATİ İHTİYAÇ EMCALİ
 NAKLİYE TEZKERESİ
 GÖREVSİZLİK KARARI

ÖZET: Zati ihtiyaç emvalini, süresi geçen nakliye tezkeresini değiştirmeden taşıdığı anlaşılan ve kabul edilen sanığın eyleminin Orman Kanunundaki 100/son maddesindeki suçu oluşturduğu, 3493 sayılı Yasa uyarınca görevsizlik kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

(YKD. OCAK 1994)
______________________________________________
3.CD.
E: 1992/14193 K: 1993/4522
14.3.1993 T.

6831 SK 91/5

 ORMAN SUÇU
 ORMANLARI TAHRİP

ÖZET: Suç konusu emvali köyü çevresindeki ormandan bizzat temin eyleyen sanığın eylemi, Orman Kanununun 91/5. maddesindeki suçu oluşturur.

(YKD. OCAK 1994)
______________________________________________
3.CD.
E: 1993/5693 K: 1993/11363
23.9.1993 T.

TCK 36, 1086 SK 95

 ORMAN SUÇU
 ZORALIM
 TAZMİNAT

ÖZET: 1- Yediemine alınmış bulunan nakil vasıtası merkep için tahsil olunan 50.000. liranın teminat olarak alındığı belirtilmesine göre, sözkonusu merkebin TCK.nun 36. maddesi ile zoralımı gerekirken satıldığı kabul olunarak bedelinin irat kaydına hükmolunması,
2- Sanık, müdahil Orman İdaresinin istediği tazminatı kabul ettiğine göre, istenilen tazminata hükmolunması gerektiğinin düşünülmemesi yasaya aykırıdır.

(YKD. OCAK 1994)
______________________________________________
3.CD.
E: 1993/6206 K: 1993/12215
6.10.1993 T.

6831 SK 91/1, TCK 19

 ORMAN SUÇU
 ORMANLARI TAHRİP

ÖZET: 20 santimetreden büyük ve küçük orta kuturlu emval kesilmesinde; suçun tek olup, ağaç kesme niteliğinde bulunması sebebiyle önce 20 santimetreden küçük orta kuturlu emval için orman kanununun 91/1. maddesi gereğince hapis cezasından sonra metreküpü için 5000-20.000 lira arasında belirlenecek birim para cezasının emval hacmi ile çarpılması, 100.000 liradan az ise TCK.nun değişik 19. maddesi gereğince 100.000 liraya çıkarılması bilahare 91/1. maddesinin 2. cümlesi ile hapis ve para cezasının bir misli artırılması, buna 20 santimetre ve daha büyük orta kuturlu emval için metreküpüne gösterilen birim para cezasının emval hacmi ile çarpılarak elde edilecek miktarın ilavesi gerekirken, hatalı uygulama sonucu hüküm verilmesi yasaya aykırıdır.

(YKD. OCAK 1994)
______________________________________________
4.CD.
E: 1992/1547 K: 1992/2176
24.3.1992 T.

TCK 456/1 TCK 456/4 TCK 463

 YARALAMAK

ÖZET: Katılanlardan sorularak sanıklardan hangisinin eylemiyle kürek kemiğinin kırıldığının araştırılması ve sonucuna göre;
1- Belirlendiği taktirde o sanık hakkında TCK.nun 456/1, öbür sanık hakkında aynı Yasanın 456/4. maddesinin,
2- Belirlenmediği taktirde her iki sanık hakkında aynı Yasanın 463. maddesinin uygulanacağının gözetilmemesi yasaya aykırıdır.

(YKD. OCAK 1994)
______________________________________________
4.CD.
E: 1992/3799 K: 1992/4667
24.6.1992 T.

TCK 480/1 TCK 482/1 TCK 421/2

 SARKINTILIK
 HAKARET
 SÖVME

ÖZET: Mağdurenin C. savcılığında ve duruşmadaki anlatımları da gözetilerek, sarkıntılık suçunu oluşturan davranışlarının neler olduklarının, yoklukta hakaret suçunda sayısal açıdan iletişim (ihtilat) öğesinin oluşup oluşmadığının, iletişim öğesi oluşmuşsa suçun belli bir olay yükleyerek hakaret(TCK. 480/1), ya da belli bir olay yüklemeden yalnızca sövme (TCK.nun 482/1) suçlarından hangisini oluşturacağının saptanması gerekirken eksik inceleme ve duruşmada sergilenen kanıtlara dayanmayan gerekçeyle hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

(YKD. OCAK 1994)
______________________________________________
4.CD.
E: 1993/4714 K: 1993/5644
8.7.1993 T.

TCK 79

 TÜRK CEZA KANUNUNUN 79. MADDESİ

ÖZET: Cevat ve Cevdet'i ateş ederek yaraladığı, bu sırada ve olayda hiç bir ilişkisi bulunmayan yakınan Cavit'i seken bir kurşunla yaraladığı kabul edilen sanığın, TCK.nun 79. maddesi hükmü gözetilmeden ayrıca adı anılan yakınanı yaralamaktan mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

(YKD. OCAK 1994)
______________________________________________
4.CD.
E: 1993/5376 K: 1993/6565
6.10.1993 T.

TCK 456 TCK 51

 YARALAMA
 HAKSIZ KIŞKIRTMA

ÖZET: Haksız kışkırtma maddelerinin uygulanması için; zamanın kısa olmasının zorunlu bir etken bulunmadığı, haksız bir olayın bulunması, bu olay ile sanıkta meydana gelen öfke ve acı, bu öfke ve acı ile de suçun işlenmesi arasında nedensellik bağlarının saptanması, sonucuna göre hüküm kurulması gerekir.

(YKD. OCAK 1994)
______________________________________________
5.CD.
E: 1992/4144 K: 1993/164
25.1.1993 T.

CMUK 226

 SANIĞIN DURUŞMADA VARESTE TUTULMASI

ÖZET: Yargılandığı suçtan başka cezaevinde tutuklu bulunan sanığın, duruşmada vareste tutulmasını talep etse bile gıyabında duruşma yapılmasına yasal olanak bulunmadığından istinabe suretiyle yapılan sorgusuna dayanılarak karar verilmesi halinde savunma hakkı kısıtlanmış olur.

(YKD. OCAK 1994)
______________________________________________
5.CD.
E: 1992/4282 K: 1993/317
2.2.1993 T.

647 SK 3/4 647 SK 4

 KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZASINA VEYA TEDBİRE ÇEVRİLMESİ

ÖZET: 18 yaşından küçük olan sanık hakkında hükmolunan 6 ay 20 günlük kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın, para cezası ve tedbirlerden birine çevrilmemesi yasaya aykırıdır.

(YKD. OCAK 1994)
______________________________________________
5.CD.
E: 1993/61 K: 1993/575
11.2.1993 T.

CMUK 253/4

 YARGILAMANIN DURMASI KARARI

ÖZET: 1609 sayılı yasanın yürürlükten kaldırılmasından sonra, kamu davasının açılması halinde Valilikten alınan iznin hukuki değeri olmadığından, yargılama sırasında suçun yetki devri gibi icrai eylemler nedeniyle görevi kötüye kullanmak şeklinde oluşan niteliğine göre Memurin Muhakematı Hakkındaki Kanun gereğince Lüzumu muhakeme kararı alınması için yargılamanın durmasına karar verilmesi gerekir.

(YKD. OCAK 1994)
______________________________________________
6.CD.
E: 1993/6377 K: 1993/7795
20.10.1993 T.

TCK 345

 SAHTECİLİK

ÖZET: Suç konusu bonolar üzerindeki tanzim tarihlerinin kaşe ile basılı bulunması karşısında; bunların sanık yada banka görevlileri tarafından yapılıp yapılmadığı araştırılmalı, banka görevlileri tarafından yapılmış ise, eylemin özel belgede sahtecilik suçunu oluşturacağı düşünülmelidir.

(YKD. OCAK 1994)
______________________________________________
6.CD.
E: 1993/7638 K: 1993/8093
4.11.1993 T.

TCK 492/1 TCK 523

 HIRSIZLIK

ÖZET: Şikayetçinin çiftliğinde hayvan bakıcısı olarak çalışan sanığın, geceleyin çiftlikteki ahırdan (2) adet inek ile aynı yerdeki şikayetçinin konutundan camı kırıp içeri girmek suretiyle eşya çalma eylemi, kül halinde TCK.nun 492/1. maddesinde yazılı suçu oluşturur.
Kuşku üzerine yakalandığında, suç yerini göstererek çalıntı malların geri verilmesini sağlayan sanık yararına TCK.nun 523. maddesinin uygulanması gerekir.

(YKD. OCAK 1994)
______________________________________________
7.CD.
E: 1993/2802 K: 1993/4270
28.6.1993 T.

ELEKTRİK TRF YÖN. 51.

 İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ
 ANLAŞMAZLIĞIN HUKUKİ MAHİYETTE OLMASI

ÖZET: Kaçak elektrik kullandığı tesbit edilen muterizin tükettiği elektrik üzerinden hesap ve fatura düzenlenerek ödeme yapması istendiğine göre, anlaşmazlık hukuki mahiyette olup bu konuda itirazın tetkiki Sulh Ceza Mahkemesinin görevine girmediği gerekçesiyle itirazın reddi gerekir.

(YKD. OCAK 1994)
______________________________________________
7.CD.
E: 1993/4728 K: 1993/5151
30.9.1993 T.

6183 SK 57

 6183 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ

ÖZET: Sınırlı Sorumlu A.... Köyü kalkındırma Kooperatifi'nin saptanacak yasal mümessili veya yetkili temsilcisi hakkında hapsen tazyik kararı verilmesi gerekirken, tüzel kişiliğe haiz kooperatif hakkında karar verilmesi yasaya aykırıdır.

(YKD. OCAK 1994)
______________________________________________
7.CD.
E: 1993/4876 K: 1993/5349
15.10.1993 T.

1567 SK

 1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ

ÖZET: Yurt dışında dava açıldığına dair ibraz edilen tercüme belgenin asıl ya da onaylı örnek olduğuna dair bir açıklama bulunmadığından, dava açıldığına ilişkin belge aslının yurt dışındaki temsilciliklerimize onaylattırılması için sanığa süre verilip sonucuna göre hukuki durum değerlendirilmelidir.

(YKD. OCAK 1994)
______________________________________________
8.CD.
E: 1993/7982 K: 1993/9794
6.10.1993 T.

2004 SK 340 2004 SK 365/SON (İİK)

 TAHHÜDÜ İHLAL
 CUMHURİYET SAVCISININ TEMYİZ YETKİSİ

ÖZET: İcra ceza davalarında Cumhuriyet Savcısının, şikayetçinin şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle verilen düşme kararını temyiz yetkisi yoktur.

(YKD. OCAK 1994)
______________________________________________
8.CD.
E: 1993/9303 K: 1993/10258
19.10.1993 T.

6136 SK 13, TCK 36

 6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
 ZORALIM

ÖZET: Evde bulundurma ruhsatlı tabancası üzerinde bulunurken trafik kazasında yaralanıp daha sonra ölen sanığın tabancasının suçta kullanılmadığı anlaşıldığından, mirasçılarına iadesine karar verilmesi gerekirken zoralımına karar verilmesi yasaya aykırıdır.

(YKD. OCAK 1994)
______________________________________________
9.CD.
E: 1992/11642 K: 1993/549
8.2.1993 T.

2863 SK 65

 2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
 SUÇUN OLUŞUMU
 KORUMA ALANINA MÜDAHALE

ÖZET: Sanığın, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu'nun koruma alanı olarak belirlediği taşınmaza ruhsat almadan inşai müdahalede bulunduğu, inşaatın mühürlenerek durdurulmasından sonra müdahaleye devam ederek inşaatı bitirdiği anlaşıldığından, müsnet suç tüm unsurlarıyla oluşmuştur.

(YKD. OCAK 1994)
______________________________________________
9.CD.
E: 1993/232 K: 1993/1261
9.3.1993 T.

TCK 536

 HERKESİN GÖREBİLECEĞİ YERLERE PANKART ASMAK

ÖZET: Davaya konu pankart, siyasal ve ideolojik olmayan amaçlarla asılıp, içeriği bakımından suç oluşturmadığından, TCK.nun 536/5. maddesine göre cezadan indirim yapılması gerekir.

(YKD. OCAK 1994)
______________________________________________
9.CD.
E: 1993/319 K: 1993/1302
10.3.1993 T.

TCK 79, 1580 SK 16

 BİR FİİLLE KANUNUN MUHTELİF AHKAMININ İHLAL EDİLMESİ

ÖZET: Dava konusu yazının yer aldığı derginin sahibi ve yazı işleri müdürü olan sanığa, daha ağır cezayı öngören ve yazı işleri müdürüne verilmesi gereken ceza verilmelidir.

(YKD. OCAK 1994)
_______________________________________________
10.CD.
E: 1993/7520 K: 1993/12551
19.11.1993 T.

6762 SK 702

 3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
 TAHSİL CİROSU

ÖZET: Çekin tahsil cirosu ile devri, hamilin bir başkasını senet bedelini senet bedelini tahsil için görevlendirmesidir.
Tahsil cirosu ciranta tarafından geri alınabilir, tahsil cirosunun çizilmesiyle son bulur ve senet cirantaya geri verilir.
Senedin ve senetle mündemiç hakkın maliki ve taraf daima çekin maliki olan cirantadır. Dava malik olan cirantaya karşı açılır. Çek borçluları cirantaya karşı haiz oldukları def'ileri hamile karşı ileri sürebilir.

(YKD. OCAK 1994)
______________________________________________
10.CD.
E: 1993/6944 K: 1993/11937
9.11.1993 T.

3167 SK 16/1-2, 6762 SK 712 (TTK)

 3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ

ÖZET: Çeklerin, sanığın iflasına karar verildiği tarihten önce vadeli olarak düzenlendiğinin anlaşılması halinde eylem, 3167 sayılı Yasanın 16/1. maddesinde yazılı suçu oluşturur. Çek bedellerinin %10 tazminatı ve gecikme faizlerini de kapsayacak şekilde iflas masasına yapılacak ödemenin sanığın 3863 sayılı Yasa ile değişik 16/2. maddeden yararlanmasını gerektireceği de dikkate alınmalıdır.

(YKD. OCAK 1994)
______________________________________________
CGK.
E: 1993/10-159 K: 1993/191
20.9.1993 T.

CMUK 251

 SON SÖZÜN SANIĞA VERİLMESİ

ÖZET: "Son sözün sanığa verilmesi" kuralı bozmadan sonra başlayan yargılamada da aynen geçerlidir.

(YKD. ŞUBAT 1994)

______________________________________________
CGK.
E: 1993/5-160 K: 1993/192
20.9.1993 T.

TCK 430/2 TCK 414/1 TCK 418/2

 ALIKOYMAK VE IRZA GEÇMEK
 CEZA DAVASI SIRASINDA MAĞDURENİN NUFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ

ÖZET: Ceza yargılamasının amacı, maddi gerçeğin bulunmasıdır. Şekli hareketle yetinip sanığa daha fazla bir ceza verilmesi, hak ve adalet duygularını incitecek, adalete olan güveni sarsacaktır. Maddi olayda, mağdure ile ağabeyinin doğum tarihleri kuşkulu bulunmaktadır.
Bu nedenle, mağdurenin Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas dairesine gönderilerek kemik oluşum ile ilgili filmleri orada çektirerek bizzat muayenesinin sağlanması ve suç tarihindeki gerçek yaşının kesin olarak saptanması, gerekirse Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'ndan da görüş alınarak sonucuna göre uygulama yapılıp karar verilmesi gerektiğinden direnme hükmünün bozulmasına karar verilmelidir.

(YKD. ŞUBAT 1994)
______________________________________________
CGK.
E: 1993/2-187 K: 1993/227
4.10.1993 T.

TCK 456

 ETKİLİ EYLEM

ÖZET: Tür ve miktarı itibarıyla kesin olan kararların suç vasfına yönelik temyizi mümkündür.
Sağlık ocağı tabipliğinden verilen rapor ile hastaneden verilen rapor arasında çelişki varsa, Adli Tıp Kurumu'ndan yeniden rapor alınmalı, suç vasfı ve mahkemenin görevli olup olmadığı buna göre belirlenmelidir.

(YKD. ŞUBAT 1994)
______________________________________________
CGK.
E: 1993/4-195 K: 1993/234
11.10.1993 T.

CMUK 310/2 CMUK 33 CMUK 261, 7201 SK 11

 HUKMÜN KESINLESMESİ
 TEMYİZ
 TEBLİGAT

OZET: Olayda, 21.5.1992 günü sanik vekilinin yüzünden verilen direnme kararına karsı temyiz davası açılmamış ve hüküm kesinleşmiştir.
Yasal bir zorunluluk yokken usulsüz olarak hükmün kesinleşmesinden sonra sanığa yapılan tebligat, temyiz hakkı vermeyeceginden sanık vekilinin temyiz isteminin reddine karar verilmelidir.
1.CD.
E: 1993/906 K: 1993/1374
22.6.1993 T.

TCK 450/1 TCK 51/1 TCK 58/4 TCK 54/1 TCK 59 TCK 29

 ÖLDÜRMEK
 HAKSIZ TAHRİK
 CEZA TERTİBİNDE MADDE SIRALAMASI

ÖZET: Kendisinin doğurduğu dört aylık bir bebekten sadır olabilecek hiç bir haksız hareket kabul edilmeyeceği halde, sanık hakkında TCK.nun 51/1. maddesinin tatbiki, yasaya aykırıdır.
TCK.nun 29. maddesine göre, cezanın 450/1 51/1, 58/4, 54/1, 59. maddelerinin sıra takibiyle tatbiki iktiza ederken tahrik maddesinin yaştan sonra uygulanması yasaya aykırıdır.

(YKD. ŞUBAT 1994)
______________________________________________
1.CD.
E: 1993/1595 K:1993/1662
20.9.1993 T.

CMUK 343İ TCK 17

 YAZILI EMİR
 ŞARTLA SALIVERME

ÖZET: Yazılı emre konu olan olayda, 16.4.1993 tarihinde kesinleşen ilamla; 2 yıl 9 ay 10 gün ağır hapis ve 2 ay 29 gün hapis cezasına mahkum olan İsmail, bu cezaların verilmesine neden olan suçlardan dolayı 14.9.1991-11.3.1993 tarihleri arasında 544 gün tutuklu kalmıştır.
Bu cezaları itibariyle, 647 sayılı kanun ve 2148 sayılı Kanun hükümlerine göre şartla salıverme süresi 441 gün olup daha fazla tutuklu kalmıştır.
Yazılı emre dayanan tebliğnamede, şartla salıverme tarihi hükmün kesinleştiği 16.4.1993 tarihi olması gerektiği ifade olunmaktadır. Yerel Mahkeme, tutuklandığı tarih itibariyle hesabı yaparak 441 gün karşılığı olarak hükümlünün şartla salıverilme tarihini 28.11.1992 olarak belirlemiştir. Bu karar yasalara uygundur.

(YKD. ŞUBAT 1994)
______________________________________________
1.CD.
E: 1993/1258 K: 1993/17909
29.9.1993 T.

TCK 462

 ZİNA HALİNDE YAKALAMAK
 ÖZEL TAHRİK

ÖZET: TCK.nun 462. maddesinin uygulanmasında zaman koşulu ehemmiyet arzederse de; bunun dar yorumlanmaması, genel tahrik hükmünün gazap ve şedit elem halinden daha vahim şartlar altında fiilinin işlenmesine karar verilmesi, araya başka bir sebebin girmemesi ve bu hususun açıklıkla anlaşılması durumunda 462. maddenin uygulanması mümkün görülmelidir.
Özel tahrik sebebi altında ve bunun etkisinde kalıp öldürme kararını böyle bir ortamda kararlaştıran failin, araya başka neden girmeden bir süre sonra fiili işlemesi durumunda 462. maddenin uygulanması kanun amacına uygun düşer.

(YKD. ŞUBAT 1994)
______________________________________________
2.CD.
E: 1993/4731 K: 1993/6026
4.5.1993 T.

2872 SK 8 2872 SK 20/A 2872 SK 24

 2872 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ

ÖZET: Köy içerisinde açığa gübre dökmek eylemi; 2872 sayılı Yasanın 8 ve 20/a maddeleri içerisinde değerlendirilmeli, öngörülen idari para cezası aynı Yasanın 24. maddesi çerçevesinde uygulanması için görevsizlik kararı verilmelidir.

(YKD. ŞUBAT 1994)
______________________________________________
2.CD.
E: 1993/6616 K: 1993/7306
15.6.1993 T.

1734 SK 12

 1734 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ

ÖZET: Sanığın bozulmuş hayvan yemi imal edip satışa arzetmek şeklinde oluşan eylemi, 1734 sayılı Kanunun 12. maddesinde düzenlenen suçu oluşturur.

(YKD. ŞUBAT 1994)
______________________________________________
2.CD.
E: 1993/7987 K: 1993/9440
16.9.1993 T.

TCK 547 TCK 526

 BAŞKALARINI RAHATSIZ EDİCİ HAREKET

ÖZET: Pansiyon sahipleri ve görevlilerinin; turistleri pansiyonlarına çekebilmek için çirkin, gereksiz davranış ve hareketlerde bulunmaları ve duraklarda beklemeleri eylemi, Kaymakamlığın yasaklama kararına istinaden TCK.nun 526. maddesine göre değil, aynı yasanın 547. maddesine göre cezalandırılmalıdır.

(YKD. ŞUBAT 1994)
______________________________________________
3.CD.
E: 1992/12455 K: 1993/2347
9.2.1993 T.

6831 SK 91/5

 ORMAN SUÇU
 ORMANLARI TAHRİP
 MÜDADERE

ÖZET: Sanığın traktörüne taktığı suç konusu emvali ormandan çıkarırken görüldüğüne göre, dava konusu emvali ormandan temin ettiği anlaşılan sanığın eyleminin Orman kanununun 91/5. maddesindeki suçu oluşturduğu gözetilmeden hüküm kurulması,
Suçta kullanılan, zaptolunup değer tesbitinden sonra mal sahibine teslim edilen traktörün müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırıdır.

(YKD. ŞUBAT 1994)
______________________________________________
3.CD.
E: 1993/11275 K: 1993/15195
22.11.1993 T.

2873 SK 2/B

 2873 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ

ÖZET: Suç saptama tutanağında; Abant Tabiat Parkı Samet Yayla'sında betonarme inşaat yapıldığı yazılı olduğundan, inşaat yapılan bu yerin 2873 sayılı Yasanın 2/B maddesinde tanımlanan yerlerden olup olmadığı araştırılmalı, sonucuna göre hukuki durum tayin ve taktir edilmelidir.

(YKD. ŞUBAT 1994)
______________________________________________
3.CD.
E: 1993/11595 K: 1993/15592
30.11.1993 T.

2253 SK 20, CMUK 138

 KÜÇÜKLERİN YARGILANMASI
 (AVUKAT TUTULMASI ZORUNLULUĞU)
 (FARİK VE MÜMEYYİZ RAPORU)

ÖZET: 18 yaşından küçük sanığa avukat tutulması zorunluluğunun yerine getirilmemesi yasaya aykırıdır.
Suç tarihinde 15 yaşını bitirmemiş sanığın farik ve mümeyyizliğinin belirlenmesinde, suçun işlendiği tarihin ve niteliğinin, yani Orman yasasının hangi maddesinde öngörülen eylemi oluşturduğunun düzenlenen raporda ifade edilmesi gerekir.

(YKD. ŞUBAT 1994)
______________________________________________
4.CD.
E: 1993/3617 K: 1993/4160
20.5.1993 T.

TCK 266/3 TCK 268/3 TCK 482

 HAKARET

ÖZET: Sanıkların; gazetedeki yazılarında (sen kim oluyorsun ... böylemi adalet dağıtıyorsun, tüh yazıklar olsun be) sözlerine yer vererek katılan C. Savcısı hakkında küçük düşürücü değer yargısında bulunduklarından, genel kasıtla işlenen sövme cürümü oluşmuştur.

(YKD. ŞUBAT 1994)
______________________________________________
4.CD.
E: 1993/5283 K: 1993/6515
5.10.1993 T.

TCK 51

 YARALAMA
 SUÇA KIŞKIRTMA

ÖZET: Rukiye ile evlenme isteği kabul edilmeyen yakınan Necdet'in ; olay günü Rukiye'nin önüne geçtiği, kolundan tutmak ve ona mektup vermek isteğinin ve Rukiye'nin de, amcası olan sanığa bu durumu söylediğinin ileri sürülmesi karşısında, bu hususların araştırılarak kırsal yörede yaşayan bu kişilerin sosyal yaşantıları ile köydeki gelenekler de gözetilerek, TCK.nun 51. maddesinin nesnel ve öznel koşullarının bu açıdan tartışılıp irdelenmesi ve sonucuna göre anılan yasanın uygulanıp uygulanmayacağının belirlenmesi gerekir.

(YKD. ŞUBAT 1994)
______________________________________________
4.CD.
E: 1993/5653 K: 1993/6622
6.10.1993 T.

TCK 191 TCK 51 TCK 457/1 TCK 456/4

 TEHDİT

ÖZET: Öfkeyle söylenen tehdit, suç oluşturur. Bu durumda koşulları varsa, yalnızca TCK.nun 51. maddesinde öngörülen yasal indirim uygulanabilir. Tehdidin ciddi olup olmadığı hususu ise, tehdit edici sözlerin gerçekleşme olasılığı ve mağdurun iradesini etkileme derecesi içinde değerlendirilmelidir.
TCK.nun 467/1. maddesiyle 2/5 oranında artırım yapılırken eksik ceza verilmesi yasaya aykırıdır.
Özgürlüğü bağlayıcı cezalar paraya çevrilip içtima ettirilirken önce paraya çevrilmesi, sonra içtima ettirilmesi gerekir.

(YKD. ŞUBAT 1994)
______________________________________________
5.CD.
E: 1992/635 K: 1992/924
26.3.1992 T.

TCK 441, YİBK 23.5.1966 GÜN VE 3/5

 ZİNA

ÖZET: Müşteki ile resmen evlenen sanık Ahmet'in karısı ile ikamet ettiği evde, sanık Hatice ile karı-koca gibi yaşadığı ve şikayetin süresinde yapıldığı anlaşıldığına göre, sanıkların mahkumiyetlerine karar vermek gerekir.

(YKD. ŞUBAT 1994)
______________________________________________
5.CD.
E: 1993/14 K: 1993/896
3.3.1993 T.

TCK 202, 1050 SK 86 1050 SK 88, YİBK 8.6.1938 GÜN VE 22/11 S.

 ZİMMET

ÖZET: Sağlık müdürlüğünde idari ve mali işler şube şefi olan sanığın, gezici sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı'ndan gönderilen ve ayniyat saymanı tarafından bankadan çekilip kendisine avans olarak verilen paralardan harcama belgelerini ibraz etmediği 1.373.678 lirayı zimmetine geçirdiğinin iddia edilmesi karşısında; Sayıştay Uzman Denetçilerinden oluşturulacak bilirkişi kuruluna dosya incelettirilerek sanığın olaydaki durumunun avans mutemedi olup olmadığı ibraz ettiği harcama belgeleriyle avansı tam kapatıp kapatmadığı, zamanında mahsubu yapılmayan avans olup olmadığı, bunların unutkanlık ve hatadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı raporla tesbit ettirilmeli ve sonra hesabı kapatmayı unuttuğuna ve hata yaptığına dair savunması üzerinde durularak hukuki durumu tayin edilmelidir.

(YKD. ŞUBAT 1994)
______________________________________________
6.CD.
E: 1993/8516 K: 1993/9698
9.12.1993 T.

TCK 494/1

 HIRSIZLIK

ÖZET: Sanığın, mobileti birahane önünde alıp bir süre kullandıktan sonra motosiklet tamirhanesi önüne bırakması eylemi, TCK.nun 494/1. maddesinde gösterilen suçu oluşturup oluşturmadığının tartışılması gerekir.

(YKD. ŞUBAT 1994)
______________________________________________
6.CD.
E: 1993/8062 K: 1993/9738
9.12.1993 T.

TCK 339

 RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK
 (İĞFAL KABİLİYETİ)

ÖZET: Müştekinin mevcut olmayan bir vergi borcunu mevcutmuş gibi gösteren ve muhasebeci olan sanık tarafından düzenlenen ancak, aslında Vergi Dairesince düzenlenmesi gereken suça konu sahte ceza ihbarnamesinin Vergi Müdürlüğüne ibrazında sahteliği hemen anlaşıldığından, iğfal kabiliyetinin ne şekilde gerçekleşeceği ve ne suretle hukuki sonuç doğurduğu da açıklanıp tartışılmalıdır.

(YKD. ŞUBAT 1994)
______________________________________________
7.CD.
E: 1993/4950 K: 1993/5682
26.10.1993 T.

3167 SK 4 3167 SK 22

 3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ

ÖZET: Kara Avcılığı Kanununa göre; keklik, belli edilen zamanlarda avlanabilen hayvanlardan olup, av komisyonları bu süreler dışında dahi avlanmayı yasaklayabileceğinden 1992-1993 yılı av mevsiminden avlanmayı yasak olan kınalı kekliği avlayan sanığın eylemi, 3167 sayılı Yasanın 22. maddesinde yazılı suçu oluşturur.

(YKD. ŞUBAT 1994)
______________________________________________
7.CD.
E: 1993/4970 K: 1993/5462
21.10.1993 T.

1918 SK 27 1918 SK 55

 TOPLU KAÇAKCILIK

ÖZET: Hakkında dava açılmayan (C.D.)'nin, Almanya'da getirilip geçici olarak yurda soktuğu BMW marka otoyu millileştirmek maksadıyla sanığın kendisine ait hurda oto yakılıp bu aracın motor ve şasi numaralarının gelen araca vurulması için kendi aracını Cemil'e teslim ettiği ve aracın yakılmasından sonra gelen araç yakılmışçasına evrak düzenlettirdikleri ve bu eylemi maddi ve manevi dayanışma içinde gerçekleştirdikleri anlaşıldığından, oluşan suç toplu kaçakcılık suçudur ve aracın değeri 30 milyon liradan fazla olduğundan davaya bakma görevi Ağır Ceza Mahkemesine aittir.

(YKD. ŞUBAT 1994)
______________________________________________
7.CD.
E: 1993/3219 K: 1993/6258
11.11.1993 T.

1615 SK 154/5

 GÜMRÜK PARA CEZASINA İTİRAZ
 ACENTANIN SORUMLULUĞU

ÖZET: Noterlikçe düzenlenen 9.5.1988 gün ve 7417 sayılı vekaletname ile ........... Deniz Acentalığı'na verilen yetkiler ve sözü edilen Acenta'nın bu yetkiye dayanarak yaptığı işlemler ile özellikle Acenta'nın mühür ve yetkilisinin imzasını taşıyan 7.5. 1988 tarihli deniz manifestosu içeriği dikkate alındığında, Acenta'nın taşıt sahibi ve kaptanla birlikte müteselsilen sorumlu bulunduğunu kabul etmek gerekir.

(YKD. ŞUBAT 1994)
______________________________________________
8.CD.
E: 1993/10081 K: 1993/11412
16.11.1993 T.

1632 SK 169 1632 SK 66 1632 SK 76/2, 353 SK 9 353 SK 17

 ASKERİN FİRARI

ÖZET: Asker iken kıt'asından firar ettikten sonra yakalanarak birliğine teslim edilen sanığın, tekrar kaçmasını önlemek maksadıyla birliği komutanlığınca disiplin tutukevine kapatıldığı ve sanığın buradan da kaçtığı anlaşıldığından, eyleminin Askeri Ceza Kanununun 76/2. maddesine uygun askeri suç olarak kabulünde zaruret bulunup yargılama görevi de Askeri Mahkemeye aittir.

(YKD. ŞUBAT 1994)
______________________________________________
8.CD.
E: 1993/9885 K: 1993/11450
16.11.1993 T.

TCK 316 TCK 318 TCK 80 TCK 81, CMUK 258

 PARALARDA SAHTECİLİK
 TESELSÜL
 EK SAVUNMA HAKKI

ÖZET: TCK.nun 316 ve 318. maddelerinin metninde yer alan taklit ve tağyir edilmiş parayı "tedavüle koymak" sürekliliği de içerdiğinden bu suçlarda TCK.nun 80. maddesinin uygulanma olanağı yoktur.
Sevk ve uygulamaya göre, ek savunma hakkı tanınmadan cezanın TCK.nun 81. maddesi ile artırılması yasaya aykırıdır.

(YKD. ŞUBAT 1994)
______________________________________________
8.CD.
E: 1993/10676 K: 1993/11955
25.11.1993 T.

2004 SK 8 2004 SK 340 (İİK)

 TAAHHÜDÜ İHLAL

ÖZET: Borçlu sanığın ödemede taahhüdünü ihtiva eden icra tutanağında, icra müdürü veya yetkili memurunun imzaları bulunmadığı taktirde bu tutanak ve taahhüt hukuken geçerli sayılmayacağından mahkumiyet kararı verilemez.

(YKD. ŞUBAT 1994)
______________________________________________
9.CD.
E: 1993/142 K: 1993/1291
10.3.1993 T.

TCK 383

 TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YANGINA SEBEBİYET VERMEK

ÖZET: sanığın eylemi ile yangın olayı arasında illiyet bağı yoksa mahkumiyete karar verilemez.

(YKD. ŞUBAT 1994)
______________________________________________
9.CD.
E: 1993/552 K: 1993/1434
17.3.1993 T.

647 SK 4

 213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
 HAPİS CEZASININ PARAYA ÇEVRİLMESİ

ÖZET: Hapis cezasının paraya çevrilmesinde, temadi eden suç nedeniyle 10.9.1992 tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret yerine, bir önceki döneme ait asgari ücrete göre uygulama yapılarak sanığa noksan ağır para cezası tayini yasaya aykırıdır.

(YKD. ŞUBAT 1994)
______________________________________________
9.CD.
E: 1993/748 K: 1993/1611
31.3.1993 T.

466 SK 1 466 SK 2

 466 SAYILI KANUNA GÖRE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ

ÖZET: Hükmedilecek manevi tazminatın hak ve nesafet kurallarına uygun, makul ve makbul bir miktar olarak tayin ve tesbiti gerekirken, bu ölçülere uymayacak miktarda az tayin ve tesbiti yasaya aykırıdır.

(YKD. ŞUBAT 1994)
______________________________________________
10.CD.
E: 1993/6954 K: 1993/12865
23.11.1993 T.

3167 SK 16

 3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
 TAHSİL CİROSUNDA ŞİKAYET HAKKI

ÖZET: İş Bankası Şubesine tahsile verilen suç konusu çeklerin karşılıksız olduğunun anlaşılması durumunda, çekleri tahsil cirosuyla iktisap eden İş Bankası, mümessillik sıfatı nedeniyle keşideci hakkında şikayette bulunmak hakkında sahip olduğundan sanığın mahkumiyetine karar verilmesi gerekir.

(YKD. ŞUBAT 1994)
______________________________________________
10.CD.
E: 1993/9659 K: 1993/13636
7.12.1993 T.

TCK 521/1 TCK 522 TCK 119

 HAYVANA ZARAR VERMEK

ÖZET: Sanığın, müştekiye ait atın bacağını kırarak işe yaramayacak duruma koyduğu anlaşılmasına göre, TCK.nun 521/1, 522. maddelerine uygun olan bu eyleminden dolayı ön ödeme yolu ile kamu davasının ortadan kaldırılmasına karar verilemez.

(YKD. ŞUBAT 1994)
______________________________________________
10.CD.
E: 1993/8671 K: 1993/13656
7.12.1993 T.

3167 SK 16

 ÇEK
 SANIĞIN DURUMUNUN BELİRLENMESİ

ÖZET: Dava konusu çeklerden dolayı müdahil ibraz eden hamil durumunda olmadığı gibi, çek fotokopileri arka yüzündeki cironun banka ibraz kaşesi altında sonradan yazılmış görünümünde olduğu anlaşıldığından, çek aslı ve muhatap bankaca ibrazında alınmış çek fotokopilerinin tasdikli sureti getirtilip hamiller dinlendikten sonra çekin ne suretle müdahilin eline geçtiği ve cironun ibrazından önce veya alacağın temliki şeklinde olup olmadığı hususları tesbit edilerek, müdahilin şikayet hakkına sahip hamil durumunda bulunup bulunmadığı araştırılıp, sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekir.
Ayrıca, sanığın borcunu İcra Dairesine ödediğine dair müşteki vekili tarafından da doğruluğu kabul edilen belgeyi dosyaya ibraz etmiş olmasına göre, çek bedelinin ve %10 tazminat ile gecikme faizini kapsayacak şekilde İcra Dairesine bir ödemenin yapılıp yapılmadığının araştırılması, yapılmış olduğunun anlaşılması halinde 3863 sayılı yasa ile değişik 16/2. maddeden yararlanması gerekeceği gözetilmelidir.

(YKD. ŞUBAT 1994)
______________________________________________
CGK.
E: 1993/6-192 K:1993/217
4.10.1993 T.

CMUK 135/A (3842 SK. İLE DEĞİŞİK) 254/2

 BASKIYA DAYALI İKRAR

ÖZET: Başkaca hiç bir yan kanıt yokken sanıkların kolluktaki baskıya dayalı ikrarları delil olarak kabul edilip mahkumiyetlerine karar verilemez.

(YKD. MART 1994)

______________________________________________
CGK.
E: 1993/3-176 K: 1993/219
4.10.1993 T.

6831 SK 93, CMUK 3

 ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ
 MURTABİT SUÇ

ÖZET: Sanığın orman alanı olduğu iddia edilen yeri sürmesi hususunda talimat verdiği ileri sürülen Gülsüm hakkında dava açtırılmasına ve açılacak dava ile derdest davanın birleştirilmesine gerek ve yer yoktur. Ancak, 1000 m2 Devlet ormanını traktörüyle süren sanığın eylemi; suç tutanağındaki kaçamaklı kabulü, tanık anlatımları ve bilirkişi raporlarıyla sabit olduğundan tecziyesi gerekir.

(YKD. MART 1994)
______________________________________________
CGK.
E: 1993/10-184 K: 1993/220
4.10.1993 T.

3167 SK 16 3167 SK 12, 7201 SK 16, 5584 SK 17

 3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
 TEBLİGAT

ÖZET: Keşideci sanığın çek hesabı açarken muhatap bankaya bildirdiği adrese 3167 sayılı Yasa uyarınca çıkarılan iadeli taahhütlü tebligat, o yerde tebligatı almaya ehil ve yetkili bir kişiye yasanın öngördüğü koşulları içerir biçimde yapıldığı taktirde yeterli ve geçerli olur. Olayda, muhatap yerine tebligatı alan kişinin ehil ve yetkili olup olmadığı araştırılmalı, değilse yeniden iadeli taahhütlü mektupla ihtar çıkarılmalıdır.

(YKD. MART 1994)
______________________________________________
CGK.
E: 1993/9-217 K: 1993/223
4.10.1993 T.

CMUK 384 CMUK 385

 REYE İŞTİRAK MECBURİYETİ

ÖZET: Özel Dairede karar verilirken, bir üyenin soruşturmanın genişletilmesi gerektiği yönünde kullandığı "mesele" niteliğindeki azınlıkta kalmış oyu davanın esası hakkında kullanılmış oy kabul edilemez. Bir mesele hakkında ekalliyette kaldığından bahisle bir hakim reye iştirakten imtina edemeyeceğinden, bu üyenin davanın esası hakkındaki oyunu kullanmasından sonra karar verilmelidir.

(YKD. MART 1994)
______________________________________________
1.CD.
E: 1993/1949 K: 1993/2360
16.11.1993 T.

TCK 449/1 TCK 450/1 TCK 462 TCK 51

 ZİNA HALİNDE YAKALADIĞI EŞİ VE BABASINI ÖLDÜRMEK

ÖZET: Sanığın; zina halinde yakaladığı eşine karşı eylemi TCK.nun 462. maddesi çerçevesinde değerlendirildiği halde, bu suçun müşterek faili olan babasına karşı eyleminin "ağır tahrik etkisiyle öz babasını öldürme" şeklinde nitelendirilerek sanığa fazla ceza tayini yasaya aykırıdır.

(YKD. MART 1994)
______________________________________________
1.CD.
E: 1993/1955 K: 1993/2474
24.11.1993 T.

TCK 448 TCK 62 TCK 51/1 TCK 281

 ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS
 HAFİF TAHRİK
 CÜRÜM İŞLERKEN MEMURİYETE AİT VASITAYI KULLANMAK

ÖZET: Mağdurla amca çocuğu olan sanığın, ailesinin dört yıl önce kaybolan keçilerini mağdurun aldığı kanaatinde bulundukları ve dargın oldukları olaydan 7-8 gün önce mağdurun yanlışlıkla sulama suyunu kendi bahçesine çevirmesi üzerine sanığın babasıyla münakaşa ettikleri ve dargınlıklarının pekiştiği anlaşıldığından, sanık lehine yasadaki hafif tahrik hükmü uygulanmalıdır.
Geçici köy korucusu olan sanığın görevi nedeniyle kaleşnikov silah verildiği ve sanığın suçu bu silahla işlediği anlaşıldığından, hakkında TCK.nun 281. maddesi uygulanmalıdır.

(YKD. MART 1994)
______________________________________________
1.CD.
E: 1993/2643 K:1993/2765
21.12.1993 T.

TCK 452/1 TCK 29/SON

 KATİL KASTIYLA OLMAYAN ÖLDÜRME
 TEMEL CEZANIN TAYİNİ

ÖZET: Sanığın yaralama eyleminde bıçak kullanması, Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu'nun raporunda "maktulün derhal tedavi cihetine gidilmesi halinde dahi kurtarılmasının kesin olmadığı"nın bildirilmesi, suç sebepleri ve saikinin birlikte değerlendirilmesi karşısında, TCK.nun 452/1. maddesi uygulanırken asgari haddin üzerinde ceza verilmesinin uygun düşeceği gözetilmelidir.

(YKD. MART 1994)
______________________________________________
2.CD.
E: 1993/7919 K: 1993/10109
28.9.1993 T.

GMT, 3272 SAYILI STANDART

 KAŞAR PEYNİRİNDE RUTUBET FAZLALIĞI

ÖZET: Kaşar peynirindeki rutubet fazlalığı ile ilgili Gıda Maddeleri Tüzüğünde bir hüküm bulunmadığı, belirlenen rutubet miktarı kaşar peyniri ile ilgili 3272 sayılı standartla belirlenen limiti aşıyorsa da standartın uyulması zorunlu standartlardan olmadığı gözetilerek mahkemece hüküm kurulması gerekir.

(YKD. MART 1994)
______________________________________________
2.CD.
E: 1993/15090 K: 1993/14444
20.12.1993 T.

TCK 572, CMUK 325 CMUK 260 CMUK 268

 BOZMA KARARINDA HÜKMÜ TEMYİZ ETMEYEN SANIĞIN YARARLANMASI

ÖZET: Sanıklardan Salih'in sarhoşluk suçundan hükmü temyiz etmesi üzerine suçun (umumiyet unsuru) yönünden karar bozulduğundan ve (umumiyet unsuru) sarhoşluk suçunun oluşması için gerekli öge olduğundan, bozma nedeni, cezanın uygulanmasında yasaya aykırılık hali ile ilgili olup hükmü temyiz etmeyen sanık Durmuş'un yararlandırılması gerekir.

(YKD. MART 1994)
______________________________________________
3.CD.
E: 1993/8659 K: 1993/14187
8.11.1993 T.

6831 SK 91/1-SON

 TAZMİNATIN HESAPLANMASI

ÖZET: Tazminatın, suç konusu emvalin dikili hacmi üzerinden tayini gerekir.

(YKD. MART 1994)
______________________________________________
3.CD.
E: 1993/13465 K: 1993/15458
26.11.1993 T.

TCK 107

 ZAMANAŞIMININ DURMASI

ÖZET: 13.5.1988 tarihli celsede, Kadastro Mahkemesindeki dava dosyasının neticesi ön mesele kabul edilerek beklenilmesine karar verilmiş ve karar tarihine kadar da beklenilmiş olmasına göre, zamanaşımı mezkur tarihte durduğundan ve gerçekleşmediğinden kamu davasının ortadan kaldırılmasına karar verilemez.

(YKD. MART 1994)
______________________________________________
3.CD.
E: 1993/9464 K: 1993/15767
1.12.1993 T.

6831 SK 116 6831 SK 109

 İZİNSİZ TAPULU YERDEN ORMANDA YETİŞEN TÜRDEN AĞAÇ KESMEK

ÖZET: İdareden izin almadan tapulu yerden ormanlarda yetişen türden ağaç kestiği belirlenen sanığın eylemi, Orman yasasının 116. maddesindeki suçu oluşturur ve aynı yasanın 109. maddesi gereğince cezalandırılması gerekir.

(YKD. MART 1994)
______________________________________________
3.CD.
E: 1993/10970 K: 1993/16797
20.12.1993 T.

6831 SK 91/2

 ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ

ÖZET: Sanık, suç tesbit tutanağında ve aşamadaki ifadelerinde dava konusu emvali kestiğini beyan ettiğine ve bilirkişi raporunda da emvalin bir ağacın kesiminden elde edilmiş gövde ve dal odunu olduğu, yakacak niteliğinde bulunduğu belirlenmesine göre; eylem Orman Yasasının 91/2. maddesinde yazılı suçu oluşturur.
Sanığın kabulü bulunduğu halde tazminat isteğinin reddi yasaya aykırıdır.
Yargılama giderlerinin dökümü yapılmalıdır.

(YKD. MART 1994)4.CD.
E: 1993/3091 K: 1993/4350
26.5.1993 T.

TCK 193/2 TCK 29/SON, 647 SK 6

 KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMAK
 TEMEL CEZANIN TAYİNİNDE ÖLÇÜLER

ÖZET: Yakınan ile tanık Lütfan'ın aşamadaki anlatımları arasındaki çelişki giderilmeli, giderilmediği taktirde hangisinin hangi nedenle üstün tutulduğu açıklanmalı, sanığın eve hangi saatte, nereden, nasıl girdiği gerektiğinde keşif yapılarak saptanmalı ve sonucuna göre karar verilmelidir.
Temel ceza belirlenirken, TCK.nun 29/son maddesindeki özel ve nesnel ölçüler gözetilmeli, 647 sayılı Yasanın 6. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı tartışılırken de sanığın "geçmişteki hali", "suç işleme hususundaki eğilimi" gibi ölçüler gözetilmelidir. Sanığın kişiliğini incitici deyişler kullanılmamalıdır.

(YKD. MART 1994)
______________________________________________
4.CD.
E: 1993/3652 K: 1993/5219
28.6.1993 T.

TCK 456/4 TCK 271 TCK 81, 320 S. KHK 1,40

 YARALAMAK
 TEKERRÜR

ÖZET: Milli Piyango Genel Müdürlüğü personeli Ceza Yasası uygulanmasında memur sayılamıyacağından, sanıklar hakkında verilen ceza TCK.nun 271. maddesiyle artırılamaz.
3506 sayılı Yasanın yürürlük tarihinden önce verilen ve kesin nitelikte olan özgürlüğü bağlayıcı cezadan çevrilmiş para cezası tekerrüre esas alınamaz.

(YKD. MART 1994)
______________________________________________
4.CD.
E: 1993/5002 K: 1993/6077
15.9.1993 T.

TCK 288 TCK 286, CMUK 47 CMUK 50 CMUK 53

 YALAN TANIKLIK

ÖZET: Sulh Ceza Mahkemesine açılan 6831 sayılı Yasa ile ilgili davada, sanık olan astsubaya yükletilen suça sanıkların da katıldıkları, bu nedenle CMUK.nun 47, 50, 53. maddeleri karşısında, tanıklık etmeden ve ant içmeden çekinme hakkı bulunduğu ve fakat yasaya göre gerekli uyarılar yapılmadan dinlendikleri anlaşıldığından; suçun ön koşulları oluşmamıştır. Haklarında tanıklıktan çekinme uyarısı yapılmadığı için TCK.nun 288. maddesinin 2; uyarısı yapılsaydı dahi aynı maddenin birinci bentleri uyarınca hüküm kurmak gerekir.

(YKD. MART 1994)
______________________________________________
5.CD.
E: 1992/4098 K: 1993/108
21.1.1993 T.

TCK 547, CMUK 409

 BAŞKASININ HUZUR VE RAHATINI İHLAL ETMEK
 BERAAT HALİNDE KEŞİF GİDERİNİN SANIĞA YÜKLETİLMESİ

ÖZET: Sanığın; geceleyin mağdurenin yatak odası penceresi yanına gelerek itip açması ve "Filiz" diyerek ismen çağırmasından ibaret eylemi, TCK.nun 547. maddesine uygun suçu oluşturur.
Konut dokunulmazlığını bozma suçundan açılan kamu davası ile ilgili keşif giderinin beraatine hükmolunmasına rağmen sanığa yükletilmesi yasaya aykırıdır.

(YKD. MART 1994)
______________________________________________
5.CD.
E: 1993/1295 K: 1993/1854
29.4.1993 T.

TCK 426

 SEKS ALETLERİ PAZARLAYIP SATMAK

ÖZET: TCK.nun 426. maddesi hükmüne nazaran tutanak mümzileri dinlenerek olayın oluş biçimi saptanmalı ve adliye emanetine alınan seks aletlerinin nitelik, özellik ve işlevlerinin tesbitiyle müstehcen olup olmadıkları, ayrıca ibraz edilen gümrük giriş beyannamelerine uygun bulunup bulunmadıkları konularında bilirkişiden rapor alınmalı, tüm deliller birlikte değerlendirilerek sanıkların hukuki durumları tayin edilmelidir.

(YKD. MART 1994)
______________________________________________
5.CD.
E: 1993/604 K: 1993/1035
10.3.1993 T.

TCJ 213/2, TCK 61

 HAKLI KONUDA RÜŞVET VERMEYE EKSİK TEŞEBBÜS

ÖZET: Müştekinin büfesinden alışveriş yapan sanığın, paranın üzerini fazla olarak aldığını fark ettikten sonra iade etmesi üzerine yapılan şikayet sonucu, karakola götürülerek nezarete alındığında görevli polis memurlarına 220.000 lira karşılığında konunun kapatılmasını teklif ettiği ve aleyhinde herhangi bir suçtan soruşturma yapılmadığı anlaşıldığından eylem haklı konuda rüşvet vermeye eksik teşebbüs suçunu oluşturur.

(YKD. MART 1994)
______________________________________________
6.CD.
E: 1993/8653 K: 1993/9905
14.12.1993 T.

TCK 491/İLK, TCK 81, TCK 85

 HIRSIZLIK
 CÜRÜMDE TEKERRÜR

ÖZET: Müştekinin cüzdanını büyük pazar çantasının içinden çalan sanığın eylemi, TCK.nun 491/ilk maddesindeki suçu oluşturur. Birden fazla sabıkası bulunan sanık hakkında TCK.nun 85. maddesinin uygulama koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği de araştırılmalıdır.

(YKD. MART 1994)
______________________________________________
6.CD.
E: 1993/8637 K: 1993/9906
14.12.1993 T.

CMUK 22

 KARARA KATILAMAYACAK HAKİM

ÖZET: Suçun niteliğini belirterek uygulanacak yasa maddelerini gösterip görevsizlik kararı veren hakimin, aynı davanın görevli üst mahkemedeki yargılamasına katılmayacağı gözetilmeden hüküm kurulması usule aykırıdır.

(YKD. MART 1994)
______________________________________________
7.CD.
E: 1993/6215 K: 1993/5960
3.11.1993 T.

1918 SK. 27/4, CMUK 405

 TOPLU KAÇAKCILIK
 İNFAZ SIRASINDA VERİLECEK KARARLARIN MERCİİ VE USULÜ

ÖZET: 30.5.1993 tarihinde ve 93/4473 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 1918 sayılı Yasanın 27/4. madde ve fıkrasında belirtilen 30.000.000 lira miktarın 565.000.000 liraya yükseltilmesine ilişkin olup, anılan maddede öngörülen cezanın nevi ve miktarında bir değişiklik meydana getirmez ve Bakanlar Kurulu Kararının yürürlük tarihinden sonra işlenen suçları kapsar.
Cezanın infazı sırasında verilen ek karara yapılan itirazın CMUK.nun 405/son maddesinde öngörülen niteliği bakımından süresinde yapılıp yapılmadığı dikkate alınmalıdır.
Mahkemenin ek kararı, niteliği itibarıyla hükmün zat ve mahiyetine ilişkin temyizi kabil bir karar olup, duruşmalı olarak verilmelidir. Müdahil hazine vekiline tebligat yapılmadığından kesinleşmemesi nedeniyle ve temyizi kabil bir kararın itiraz merciince tetkiki ile sonuca bağlanması mümkün bulunmadığından, itiraz üzerine verilen karar hukuken geçersiz ve yok hükmündedir, yazılı emir konusu teşkil etmez.

(YKD. MART 1994)
______________________________________________
7.CD.
E: 1993/7555 K: 1993/8095
28.12.1993 T.

6570 SK 15

 6570 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ

ÖZET: Kiraya vermeden önce, mirasçı sanıklar ortak murislerinden intikal eden taşınmazı aralarında paylaşıp ve bu paylaşmaya dayalı olarak da her biri adına tapuya tescil edilmiş olması karşısında, tahliye davasına konu edilen kişi dışında sanığa intikal eden dava konusu taşınmazı sanığın yeni malik olarak kiraya verme eyleminde yasaya aykırılık yoktur.

(YKD. MART 1994)
______________________________________________
8.CD.
E: 1993/10575 K: 1993/1952
25.11.1993 T.

TCK 513/1-2

 HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ

ÖZET: TCK.nun 513/1. maddesinde belirtilen suçun oluşması için, kadastroca saptanıp haritasına işaret edilen geometrik sınırın sanık tarafından bozularak taşınmazın zapt ve tasarruf edilmiş olması yeterli değildir. Maddi olarak belirlenmiş sabit bir sınırın mevcut bulunması ve bu sabit sınırın bozulması suretiyle taşınmaza girilerek tecavüz edilmesi gerekir.

(YKD. MART 1994)
______________________________________________
8.CD.
E: 1993/10485 K: 1993/11958
25.11.1993 T.

2004 SK 76

 MAL BEYANINDA BULUNUNCAYA KADAR HAPİS İLE TAZYİK

ÖZET: Şikayet dilekçesinde, sanığın mal beyanında bulunmasını temin amacıyla İİK.nun 76. maddesinde öngörülen biçimde üç aya kadar hapisle tazyiki istenilmiş olmakla, istek dışına çıkılarak İİK.nun 337/1. maddesi uyarınca mahkumiyetine karar verilemez.

(YKD. MART 1994)
______________________________________________
9.CD.
E: 1993/437 K: 1993/1653
2.4.1993 T.

213 SK 344/6, 213 SK 359

 213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ

ÖZET: Sanığın; 1989 yılına ait kasa ve envanter defterini 12.11.1991 tarihinde yetkililere ibraz etmemesi eylemi, 213 sayılı kanunun 344/6. maddesi delaletiyle 359. maddesinde yazılı suçu oluşturur.

(YKD. MART 1994)
______________________________________________
9.CD.
E: 1993/610 K: 1993/2044
27.4.1993 T.

3713 SK 8/2

 DEVLETİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAYA YÖNELİK PROPAGANDA YAPMAK

ÖZET: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı hedef alan propagandayı içeren ve yazarı (K.D.) olan eseri yayınlatan yayınevi sahibi sanığın, 3713 sayılı Kanunun 8. maddesinin 2. fıkra, son cümlesi uygulanarak cezalandırılması gerekir.

(YKD. MART 1994)
______________________________________________
9.CD.
E: 1993/3097 K: 1993/3814
5.10.1993 T.

TCK 383, CMUK 135

 TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YANGINA SEBEBİYET VERMEK

ÖZET: Sanığın, CMUK.nun 3842 sayılı kanunla değişik 135. maddesinde öngörülen hakları hatırlatılmadan sorgusunun yapılması yasaya aykırıdır.

(YKD. MART 1994)
______________________________________________
10.CD.
E: 1993/10375 K: 1993/13502
7.12.1993 T.

TCK 516/2 TCK 3 TCK 99

 IZRAR SUÇU

ÖZET: Sanığın; Jandarma Karakol nezarethanesinin camını kırdığı belirlendiğine göre eylemi, şikayete bağlı suçlardan olmadığından davanın vazgeçme nedeniyle ortadan kaldırılmasına karar verilmemesi gerekir.

(YKD. MART 1994)
______________________________________________
10.CD.
E: 1993/8640 K: 1993/13578
7.12.1993 T.

3167 SK

 ÇEK (KEŞİDE YERİ)

ÖZET: Çekin keşideci imzası bulunan yerinde sanığın kaşesi mevcut olup "Antakya" ibaresi bulunduğu nedeniyle, TTK.nun 693. maddesi uyarınca keşide yeri belirlenmiştir.

(YKD. MART 1994)
______________________________________________
10.CD.
E: 1993/8774 K: 1993/13607
7.12.1993 T.

CMUK 226, 3167 SK.

 ÇEK
 SAVUNMA HAKKI
 SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN BELİRLENMESİ

ÖZET: Duruşmalardan vareste tutulmak isteği olmadığı halde, yargı çevresi içinde başka suçtan hükümlü olan sanık getirtilmeden gıyabında duruşma yapılıp karar verilmek suretiyle savunma hakkı kısıtlanamaz. Ayrıca, davaya konu olan çekin keşide edildiği banka hesabı başka başka kişilere ait müşterek hesap olduğu anlaşıldığı halde, sanığın bu hesaptan tek başına çek keşide etmek yetkisi bulunup bulunmadığının bankadan sorulup, belgeleri de getirtilerek sonucuna göre hukuki durumunun tayin ve taktiri gerekir.

(YKD. MART 1994)
______________________________________________
CGK.
E: 1992/2-355 K: 1993/39
1.3.1993 T.

TCK 191

 TEHDİT

ÖZET: Sanıklarla mağdur arasında çıkan münakaşada; karşılıklı olarak birbirlerine bağırdıkları ve vurdukları, mağdurun 3 gün iş ve gücünden kalacak şekilde yaralandığı ve sanıkların mağdura "seni öldüreceğiz, köyde yaşatmayacağız" dedikleri anlaşıldığından, bu sözlerin mağdur üzerinde ciddi bir korku yaratmamış olmaması ve ciddiyetten uzak olması karşısında, tehdit suçu oluşmamıştır.

(YKD. NİSAN 1994)

______________________________________________
CGK.
E: 1993/4-11 K: 1993/151
10.5.1993 T.

TCK 240 TCK 102, 2929 SK 48, CMUK 76

 GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK
 KİT PERSONELİNİN MEMUR GİBİ CEZALANDIRILMASI
 BİLİRKİŞİ RAPORUNUN YETERLİLİĞİ
 CEZA GENEL KURULUNDA DAVA ZAMANAŞIMININ İNCELENMESİ

ÖZET: Kendisini ilga eden Kanun Hükmünde Kararnamenin ceza hükümleri yasalaşmadığı için halen yürürlükte olan 2929 sayılı yasanın 48. maddesi hükmü karşısında KİT personeli olan sanıklar ile onların eylemine iştirak ettikleri kabul edilen diğer sanıkların memur gibi cezalandırılmaları yasaya uygundur.
Sanıkların oluşturduğu değer taktir komisyonunca bir kredi talebiyle ilgili olarak güvence gösterilip, üzerinde ipotek tesis edilecek taşınmazın suç tarihinde belirlenen değerinin özellikle pek fahiş olarak gösterildiği, bilirkişiler kurulu raporundaki değer tespiti ile aralarında oluşan önemli aykırılığın bu sebepten doğduğu anlaşıldığından, maddi gerçek kesinlikle saptandığına göre yeni bilirkişi incelemesine gerek yoktur.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazı olağanüstü yasa yoludur. Yargıtay özel dairelerince verilen onama kararlarına karşı itiraz vukuunda dava zamanaşımı süresi gözetilmez. Ceza Genel Kurulu'nda ancak özel daire kararı kaldırıldığı ve yerel mahkeme kararı bozulduğu taktirde zamanaşımı süresi dolmuşsa zamanaşımı nedeniyle kamu davasının düşürülmesine karar verilmelidir.

(YKD. NİSAN 1994)
______________________________________________
CGK.
E: 1993/9-206 K: 1993/214
27.9.1993 T.

CMUK 253/3, TCK 125, TCK 168

 SANIK İÇİN AYNI KONUDA EVVELCE VERİLMİŞ HÜKÜM BULUNMASI

ÖZET: TCK.nun 125. maddesine aykırı davranışta bulunmak suçundan beraatine karar verilen sanık hakkında aynı kanunun 168. maddesine muhalefet suçundan açılan kamu davası her iki davanın iddianamelerindeki konu ve eylemler farklı olduğundan CMUK.nun 253/3. maddesi gereğince reddedilemez.

(YKD. NİSAN 1994)
______________________________________________
CGK.
E: 1993/10-175 K: 1993/216
4.10.1993 T.

3167 SK 16/2

 3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ

ÖZET: Karşılıksız çek keşide etmek suçundan yargılanan ve suça konu çek bedelini %10 tazminatı ve gecikme faizi ile birlikte, 3863 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden önceki dönemde icra marifeti ile ödeyen sanığın, 3167 sayılı yasayı değiştiren 3863 sayılı yasanın getirdiği yasal olanaktan (kamu davasının düşürülmesi) yararlandırılması gerekir.

(YKD. NİSAN 1994)
______________________________________________
CGK.
E: 1993/6-173 K: 1993/228
4.10.1993 T.

TCK 492/1

 HIRSIZLIK

ÖZET: Sanığın, mağdureye ait eve girdikten sonra gizlice aldığı çantayı ileride odun yığını üzerine koyduğu, daha sonra uyanan mağdureye karşı etkili eylemde bulunduğu, etkili eylemin çantanın alınmasına veya teslimine yönelik olmadığı anlaşıldığından eylem geceleyin bina içerisinden hırsızlık suçunu oluşturur.

(YKD. NİSAN 1994)
______________________________________________
1.CD.
E: 1993/2587 K: 1993/2690
14.12.1993 T.

CMUK 384

 REYE İŞTİRAK MECBURİYETİ

ÖZET: Bir mesele hakkında ekalliyette kaldığından bahisle bir hakim reye iştirakten imtina edemeyeceğinden; mahkumiyet doğrultusunda hüküm kurulurken bir üye hakimin "soruşturmanın eksik bırakıldığı" gerekçesiyle reye katılmamış, muhalif kalarak nihai hükümde esasa ilişkin oy kullanmamış olması usule aykırılık oluşturur.

(YKD. NİSAN 1994)
______________________________________________
1.CD.
E: 1993/2104 K: 1994/11
19.1.1994 T.

TCK 102/2 TCK 104/2 TCK 448 TCK 463

 DAVA ZAMANAŞIMI

ÖZET: Dava zamanaşımının hesaplanmasında suçun istilzam ettiği ceza esas alınmalı aşağı ve yukarı haddi içeren cezalarda üst sınır gözönünde tutulmalı, dava zamanaşımını kesen sebepler bulunduğunda öngörülen dava zamanaşımı süresi azami yarı oranında artırılmalıdır.
Maktulü müstakil faili belli olmayacak şekilde kasten öldüren sanıklar Necdet ve Yaşar'ın eylemine uyan kanun maddesi; TCK.nun 448. maddesi olup dava zamanaşımı TCK.nun 102/2 ve 104/2. maddeleri uyarınca azami 22 yıl altı aydır. Suç tarihi itibariyle bu süre dolmamış, zamanaşımı da dolmamıştır.

(YKD. NİSAN 1994)
______________________________________________
2.CD.
E: 1994/432 K: 1994/1398
16.2.1994 T.

TCK 29, CMUK 122/1

 GEREKÇE GÖSTERME ZORUNLULUĞU
 KEFALET PARASININ İADESİ

ÖZET: Alt sınırdan ceza tayini halinde dahi gerekçe gösterilmelidir. CMUK.nun 122. maddesinin 1. fıkrasında 3842 sayılı yasa ile yapılan değişiklik sonucu (para cezasının ödeme emrinin tebliğine rağmen süresinde ödenmemesi halinde kefalet karşılığından para cezası mahsup edilerek kalan para hazineye gelir kaydedilir). şeklinde ekleme yapıldığından; para cezasına mahkum edilen sanığın ödeme emrinin tebliği üzerine para cezasını süresinde ödemesi halinde kefalet parasının iadesine karar verilmelidir.

(YKD. NİSAN 1994)
______________________________________________
2.CD.
E: 1994/2333 K: 1994/1487
21.2.1994 T.

213 SK 360, TCK 95/2, 3787 SK 10 3787 SK 12

 TECİL EDİLMİŞ CEZANIN İNFAZI

ÖZET: Sanığın önceki mahkumiyeti 213 sayılı yasanın 360. maddesine ilişkin olmakla; içeriği itibarıyla TCK.nun 95/2. maddesi koşulları yanında 3787 sayılı kanunun 10. ve 12. maddelerine göre ertelenmiş mahkumiyete ilişkin cezanın ortadan kaldırılması nedeninin oluşup oluşmadığı da belirlenmesi gerektiğinden, dava dosyası incelenerek ve Maliye'den sorularak araştırılmalı, aynen infazına yer olup olmadığı değerlendirilmelidir.

(YKD. NİSAN 1994)
______________________________________________
3.CD.
E: 1993/2577 K: 1993/6796
27.4.1993 T.

6831 SK 93/1

 ORMANLARDAN FAYDALANMAYA YÖNELİK İŞGAL

ÖZET: Sanığın oluşa uygun olarak belirlenen su almak için kanal kazma eylemi, faydalanmaya yönelik işgal eylemi vasfında bulunduğundan, Orman Yasasının 93/1. maddesindeki suçu oluşturur.

(YKD. NİSAN 1994)
______________________________________________
3.CD.
E: 1993/1800 K: 1993/6866
28.4.1993 T.

6831 SK 111 6831 SK 113

 MİSLİ ARTIRMA

ÖZET: Orman Yasasının 111. maddesindeki misli artırmanın sadece cezaya taalluk ettiği nazara alınmadan aynı Yasanın 113. maddesi uyarınca rayiç bedel üzerinden hesaplanan tazminatın iki misli olarak fazla hükmedilmesi yasaya aykırıdır.

(YKD. NİSAN 1994)
______________________________________________
3.CD.
E: 1993/2346 K: 1993/7632
11.5.1993 T.

6831 SK 91/5, TCK 62

 TAM TEŞEBBÜS

ÖZET: Sanıkların ormandan kesik olarak görüp sırtlarında yükledikleri odunu naklederken 295 nolu bölmede yakalandıkları anlaşıldığından eylemleri Orman Yasasının 91/5, TCK.nun 62. maddesinde yazılı suçu oluşturur.

(YKD. NİSAN 1994)
______________________________________________
4.CD.
E: 1993/1684 K: 1993/2984
13.4.1993 T.

TCK 308, TCK 61

 İHKAKI HAK

ÖZET: Alacağını almak amacıyla tehditte bulunan sanığın eyleminin TCK.nun 308 vr 61. maddelerine girip girmeyeceği özel kast açısından tartışılmalıdır.

(YKD. NİSAN 1994)
______________________________________________
4.CD.
E: 1993/2483 K: 1993/3332
22.4.1993 T.

TCK 456/1 TCK 456/4 TCK 464/2 TCK 463

 YARALAMA

ÖZET: Müşteki Gültekin'den ve sanıklardan sorularak kırığın sanıklardan hangisinin eylemi ile oluştuğunun araştırılması ve sonucuna göre;
1- Kırma eylemini işleyen sanık belli olduğu taktirde o sanık hakkında TCK.nun 456/1 ve diğer sanık için kanıtların kabul ediliş biçimi ve suçun niteliğine göre aynı yasanın 456/4 ya da 464/2,
2- Belirlenemediği taktirde her iki sanık hakkında yasanın 463. maddesinin uygulanacağının gözetilmesi gerekirken eksik soruşturma ve yetersiz gerekçe ile hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

(YKD. NİSAN 1994)
______________________________________________
4.CD.
E: 1994/343 K: 1994/501
1.2.1994 T.

CMUK 343, TCK 299/2 TCK 59

 FİRAR
 CEZANIN HESAPLANMASINDA YANLIŞLIK

ÖZET: İçtimaen 8 yıl, 39 ay 75 gün ağır hapis cezasına hükümlü iken; bu cezanın infazı sırasında ceza evinde firar eden sanık hakkında, firar tarihinden sonra bakiye kalan 6 yıl 37 ay, 73 gün hapis cezası esas alınarak TCK.nun 299/2. ve 59. maddelerine göre 1 yıl, 3 ay, 14 gün hapis cezası tayin edilmesi gerekir.

(YKD. NİSAN 1994)
______________________________________________
5.CD.
E: 1993/450 K: 1993/1085
11.3.1993 T.

TCK 415, TCK 430 TCK 431

 KAÇIRIP ALIKOYMAK
 IRZ VE NAMUSA TASADDİ

ÖZET: 8 yaşındaki mağdur apartmana girdiğinde sanığın; "sana çikolata aldım, aşağıya inelim" deyip kucaklayarak bodruma indirdiği, eşofmanı ile kilotunu dizlerine kadar sıyırdıktan sonra kucağına oturtup bir iki dakika öylece tuttuğu, ağlaması üzerine bıraktığı yolundaki aşamalarda değişmeyen iddiası; mağdurun annesi Rahmiye ile ablası İnci'nin mağdurun elinde çikolata ile ağlayarak eve geldiği, belinin ağrıdığını söyleyerek olayı anlattığı poposunda kızarıklıklar gördükleri, tanıklar Selma ve Hüseyin'in olaydan hemen sonra mağdur taraf ile sanık tarafın mağdura sarkıntılık meselesinden tartıştıklarını gördükleri yolundaki anlatımları karşısında; ırz ve namusa tasaddi suçu oluşmuştur. Yapılacak keşif sonucu sanığın mağduru bodruma indirmesinin kaçırıp alıkoyma mahiyetinde olduğu saptandığı taktirde, sanığın her iki suçtan mahkum edilmesi gerektiği de göz önüne alınmalıdır.

(YKD. NİSAN 1994)
______________________________________________
5.CD.
E: 1993/1082 K: 1993/1471
7.4.1993 T.

TCK 510, PDH YÖN. 126/2 M.

 HİZMET SEBEBİYLE İNANCI KÖTÜYE KULLANMAK

ÖZET: Aynı kasayı kullanan sanıkların tahsilatlarını da aynı bordroya işledikleri, sanık Remzi'nin izinli ayrılıp dönmesi sırasında sayım yapılmadığı ve mahkemece de iştirak hükümlerine yer verilmediği anlaşıldığından, ikrarlar doğrultusunda sanık Remzi'nin 1.229.000. liradan, Ahmet'in 300.000 liradan sorumlu tutulması gerekir.
Posta Dağıtım Hizmetleri yönetmeliğine göre; memur veya amirler tarafından yapılması gereken işlerin dağıtıcılar tarafından tek başlarına yapılması mümkün olmadığından, olayda dağıtıcı olan sanıkların S..... PTT. müdürlüğünün yazılı talimatları ile şube gişesinde görevlendirdikleri sırada suçu işledikleri kurumun paralarının kendilerine yasal olarak tevdi edilmemiş olduğu anlaşıldığından eylemleri hizmet sebebiyle inancı kötüye kullanmak niteliğindedir.

(YKD. NİSAN 1994)
______________________________________________
6.CD.
E: 1993/8509 K: 1993/9624
7.12.1993 T.

TCK 345

 SAHTECİLİK OLUŞMAMASINI GEREKTİREN DURUM

ÖZET: Tarafların birlikte gitmemesi halinde sahte kira kontratosu ile tapuda işlem yapılamayacağından ve bu nedenle özel belgede kullanma unsuru gerçekleşmediğinden sanığın hükümlülüğüne karar verilemez.

(YKD. NİSAN 1994)
______________________________________________
6.CD.
E: 1993/8526 K: 1993/9710
9.12.1993 T.

TCK 342

 SAHTECİLİK SUÇU

ÖZET: Sanıkların; resmi evraktan sayılan gümrük çıkış beyannamelerini sahte olarak tanzim edip kullanarak ihracat yapılmış gibi gösterilip hazineden vergi iadesi almaları eylemi sahtecilik suçunu oluşturur.

(YKD. NİSAN 1994)
______________________________________________
7.CD.
E: 1994/871 K: 1994/1220
22.2.1994 T.

1163 SK 2/2, 647 SK 4/2

 1163 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ

ÖZET: Sanıkların; yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri 20.12.1987 tarihli toplantı tutanağı getirtilerek buradan seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin kaç yıl olarak tespit edildiği, süre yok ise bu konuda Yargıtay denetimine olanak verecek şekilde açıkca zapta geçirilmesi gerekir.
1163 sayılı Yasanın ek 2/2. maddesi gereğince kısa süreli hürriyeti bağlayıcı ceza para cezasına çevrilmemekte ise de 647 sayılı yasanın 4/2. bendindeki diğer tedbirlerden birine çevrilmelidir.

(YKD. NİSAN 1994)
______________________________________________
7.CD.
E: 1994/304 K: 1994/1407
24.2.1994 T.

TCK 2, 90 S.KHK

 TEFECİLİK

ÖZET: 1- 2279 sayılı yasanın 17. maddesi ile 90 sayılı kanun hükmünde kararname halen yürürlükte olduğundan ;
2- Suça uygulanacak kanunun iptal edildiği kabul edildiği halde TCK.nun 2. maddesi uyarınca beraat yerine davanın ortadan kaldırılmasına karar verilmesi yasaya aykırıdır.

(YKD. NİSAN 1994)
8.CD.
E: 1993/10115 K: 1993/12451
9.12.1993 T.

6136 SK 13 6136 SK 6, ATEŞLİ SİLAHLAR YÖN. 91/1779 S. (21.3.1991 TARİH) 3. M.

 6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ

ÖZET: 6136 sayılı kanunun 3684 sayılı kanunla değişik 6/3. maddesi uyarınca ruhsata bağlanmış silahlara ait yerli ve yabancı menşeli mermiler için 91/1779 sayılı yönetmeliğin 3.maddesindeki istisnai durum hariç olmak üzere, ayrıca ruhsat aranmaz. Bu ruhsat mermiler içinde geçerli olacağından 6136 sayılı kanunun 13. maddesinde yazılı suç oluşmaz.

(YKD. NİSAN 1994)
______________________________________________
8.CD.
E: 1993/11775 K: 1994/5
5.1.1994 T.

TCK 312/2-3, 3713 SK 8

 YAYIN YOLUYLA BÖLÜCÜLÜK PROPAGANDASI

ÖZET: Metnin bütününden; yayın yoluyla, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı hedef alan propaganda yapıldığı anlaşıldığına göre yayıncı sanığın eyleminin TCK.nun değil, Terörle Mücadele Yasası'nın hükümleri kapsamında nitelendirilmesi gerekir.

(YKD. NİSAN 1994)
______________________________________________
8.CD.
E: 1994/358 K: 1994/1484
17.2.1994 T.

298 SK 160

 MÜKERRER OY KULLANMAK

ÖZET: 1992 yerel seçimlerinde her iki sandık seçmen listesinde de kaydı bulunan sanığın 153 nolu sandıkta oyunu kullandıktan aynı salonda bulunan 152 nolu sandıkta mükerrer oy vermek üzere sıraya girdiği ve dikkati çekerek görevlilerce müdahale edildiği anlaşıldığından; sanığın eylemi teşebbüs safhasına dahi erişmediği cihetle norma uygun suç tipi oluşmamıştır.

(YKD. NİSAN 1994)
______________________________________________
9.CD.
E: 1993/3202 K: 1993/4177
19.10.1993 T.

213 SK 360, TCK 2/2, 3787 SK 10/2 3787 SK 11 3787 SK 12/2

 213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ

ÖZET: Sanığın sabıka kaydında 213 sayılı kanunun 360. maddesinden ertelenmiş mahkumiyeti bulunduğu anlaşılmasına göre; ertelenmiş mahkumiyet dosyası getirtilerek 3787 sayılı kanunun 10/2, 11,12/2. maddelerinde yer alan lehe hükümlerin uygulanması yönünden incelenmeli, cezanın ortadan kaldırılmadığının veya ortadan kaldırılması gerekmediğinin belirlenmesi halinde ertelenmiş cezanın aynen infazına karar verilmelidir.

(YKD. NİSAN 1994)
______________________________________________
9.CD.
E: 1993/3510 K: 1993/4317
26.10.1993 T.

466 SK 1 466 SK 4, TCK 141 TCK 146/1

 466 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TAZMİNAT İSTEMİNDE BULUNMAK

ÖZET: 466 sayılı kanunun 4. maddesi 3696 sayılı kanunla ortadan kaldırıldığından, 3 aylık dava süresinin beraat hükmünün tebliğ edilmesinden sonra başlayacağına ilişkin yargısal kararlar davanın reddine gerekçe olamaz. Ancak; hükümlünün, TCK.nun 141. maddesini de içerecek biçimde aynı kanunun 146/1.maddesi uyarınca cezalandırıldığı dosyada mevcut karardan anlaşıldığından sonuç itibarıyla davanın reddi yasaya uygundur.

(YKD. NİSAN 1994)
______________________________________________
9.CD.
E: 1993/5485 K: 1994/90
19.1.1994 T.

506 SK 140, TCK 44

 SİGORTA PRİM BORDROSUNU SÜRESİNDE VERMEMEK

ÖZET: 4 aylık prim bordrolarını 31.5.1993 tarihine kadar ilgili kuruma vermeleri gerektiği halde süresinde vermeyen mutezirler hakkında, kurumca 12 mayıs 1993 tarihinde yürürlüğe giren 3910 sayılı yasa ile değişik 506 sayılı Yasanın 140. maddesi uyarınca uygulama yapılması isabetlidir. Yapılan itirazın mahkemece reddi gerekir.

(YKD. NİSAN 1994)
______________________________________________
10.CD.
E: 1993/8968 K: 1993/13615
7.12.1993 T.

3167 SK 7 3167 SK 8, 5584 SK 17

 ÇEK
 SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN BELİRLENMESİ

ÖZET: Sanığın Türkiye İş bankası İzmit Şubesindeki K.... inşaat ve limitet. şti. hesabından şirketi temsilen tek başına çek keşide etme yetkisinin bulunup bulunmadığı araştırılarak belgeleri de eklemek suretiyle sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekir.

(YKD. NİSAN 1994)
______________________________________________
10.CD.
E: 1993/12384 K: 1994/1004
3.2.1994 T.

3167 SK 16, TCK 99

 ÇEK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ

ÖZET: Başka bir dava nedeniyle çek hakkındaki dava ve şikayetin geri alınmış olmasının dava konusu çek yönünden sirayet etmesi sözkonusu olmayacağı gibi ortada aynı suçtan verilmiş başka mahkumiyet hükmü bulunmadığı için mükerrer mahkumiyetten de söz edilemez.

(YKD. NİSAN 1994)
______________________________________________
CGK.
E: 1993/TK-218 K: 1993/239
11.10.1993 T.

1580 SK 102, ANAYASA MAH. KARARI 9.2.1993 GÜN VE 44/7 S.

 BELEDİYE İŞÇİLERİNİN MEMUR SAYILMAMASI

ÖZET: Belediyelerde işçi statüsünde çalışan ve müstahdem (hizmetli) sayılan kimselerin, görevleri sırasında veya görevlerinden dolayı suç işlemeleri halinde, 19.6.1993 tarihinden itibaren haklarında Memurin Muhakematı Yasası uygulanamaz.

(YKD. MAYIS 1994)

______________________________________________
CGK.
E: 1993/4-224 K: 1993/243
11.10.1993 T.

TCK 363 TCK 61, 1593 SK 187 1593 SK 297 1593 SK 199

 EKSİK GRAMAJLI EKMEK SATMAK

ÖZET: Önemli oranda eksik gramajlı ekmekleri satışa sunan sanığın eylemi, ekmekleri satışa sunmakla tamamlanmış olduğundan cezasından, TCK.nun 61.maddesi ile indirim yapılması olanaksızdır.

(YKD. MAYIS 1994)
______________________________________________
CGK.
E: 1993/6-236 K: 1993/255
18.10.1993 T.

CMUK 135/A CMUK 254/2

 BASKIYA DAYALI İKRAR

ÖZET: Başkaca inandırıcı ve kesin kanıt yokken, sanığın suçu işlediğine ilişkin zora dayalı iddia ettiği jandarmadaki ikrarına dayanılarak mahkumiyetine karar verilemez.

(YKD. MAYIS 1994)
______________________________________________
CGK.
E: 1993/8-244 K: 1993/261
18.10.1993 T.

298 SK 79 298 SK 171, TCK 36 TCK 119/8 TCK 11

 OY VERME GÜNÜ TAŞINAN RUHSATLI SİLAHIN ZORALIMI

ÖZET: 298 sayılı Yasada; oy verme günü emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında silah taşıyanlara, 6136 sayılı yasa hükümleri saklı kalmak koşuluyla 2500 liradan 10.000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunacağı belirlenmiş olup, ağır para cezası cürüm olduğundan ve cürümde kullanılan eşyanın zoralımına karar verilmesi gerektiğinden, oy verme günü ruhsatlı tabanca taşıyan sanığın tabancasının zoralımına karar verilmelidir.

(YKD. MAYIS 1994)
______________________________________________
CGK.
E: 1994/10-32 K: 1994/57
21.2.1994 T.

3167 SK 12 3167 SK 16 3167 SK 7, 7201 SK 16, 5584 SK 17

 3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
 TEBLİGAT

ÖZET: Keşideci sanığın çek hesabı açarken muhatap bankaya bildirdiği adrese 3167 sayılı yasa uyarınca çıkarılan iadeli taahhütlü tebligat, o yerde tebligatı almaya ehil ve yetkili bir kişiye yasanın öngördüğü koşulları içerir biçimde yapıldığı taktirde yeterli ve geçerli olur. Olayda, muhatap yerine tebligatı alanın kim olduğu kesin olarak saptanmadığından, tebligatı almaya ehil ve yetkili olup olmadığı araştırılmalı, değilse yeniden muhatap banka tarafından sanığa iadeli taahhütlü mektupla ihtarda bulunulması sağlanmalıdır.

(YKD. MAYIS 1994)
______________________________________________
CGK.
E: 1994/7-36 K: 1994/61
21.2.1994 T.

TCK 2, 1918 SK 27/2-3

 KAÇAKCILIK
 SUÇ TARİHİNDEN SONRA YASA HÜKMÜNÜN DEĞİŞMESİ

ÖZET: Bir suçun işlendiği zamanki yasa ile sonradan yürürlüğe giren yasa birbirinden farklı olduğu taktirde sanık hakkında lehe olan yasa tüm hükümleriyle birlikte olaya uygulanmalıdır. Her iki yasanın sadece lehe olan hükümleri alınıp uygulanamaz. Sanık lehine olan yasanın belirlenmesinde, diğer cezalara nazaran daha ağır bir ceza olan hürriyeti bağlayıcı ceza esas alınmalıdır. Maddi olayda, suçun işlendiği tarihte yürürlükte olan 1918 sayılı yasanın 27/2-3. maddeleri gereğince sanığa hükmolunacak ceza beş seneden on seneye kadar ağır hapis ve kaçak eşyanın gümrüklenmiş değerinin beş misli ağır para cezasıdır. Suç tarihinden sonra yasada yapılan değişiklik sonucu hükmolunacak hürriyeti bağlayıcı ceza sekiz seneden on iki seneye kadar ağır hapis, kaçak eşyanın gümrüklenmiş değerinin dört misli ağır para cezasıdır. Hürriyeti bağlayıcı ceza miktarı itibariyle lehe olduğundan sanıklar hakkında suç tarihindeki yasa tümüyle uygulanmalıdır.
Kabule ilişkin bozmaya yönelik yeni hüküm ısrar niteliğinde değildir.

(YKD. MAYIS 1994)
______________________________________________
CGK.
E: 1994/1-49 K: 1994/74
7.3.1994 T.

TCK 456/2 TCK 457/1

 ETKİLİ EYLEM
 ÖLDÜRME KASTI

ÖZET: Arkadaş olan mağdurla sanığın yolda karşılaştıkları, mağdurun; " A... sitesindeki kızlara gidiyorsun, niye oralara takılıyorsun" diye sataşması üzerine, sanığın; "oraya gitmiyorum, ablamın evine gidiyorum" diye cevap verdiği bu cevabı yeterli bulmayan mağdurun sanığın üzerine yürüdüğü, sanığın da mağduru tek bıçak darbesiyle göğüs nahiyesinden hayati tehlikeye maruz kılacak ve 45 gün mutat iştigaline engel teşkil edecek şekilde yaraladığı olayda; sanıkla mağdur arasında olay öncesi öldürmeyi gerektirecek husumetin bulunmadığı, sanığın tek darbeyle yetinip eyleme devam etmediği ve bıçağın hayati bölgeye hedefin mobil olması nedeniyle tesadüfen isabet ettiği dosyada mevcut kanıtlardan anlaşıldığından, sanıkta öldürme kastının varlığı kabul edilemez.

(YKD. MAYIS 1994)
______________________________________________
1.CD.
E: 1994/102 K: 1994/136
1.2.1994 T.

TCK 61/SON, TCK 193

 SUÇA KALKIŞMAK
 KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMAK

ÖZET: Sanıklardan Mustafa'nın; diğer sanık Ali'ye, dayısı mağdur müdahili öldürüp parasını almayı teklif ettiği, bu amaçla birlikte plan yaptıkları, plan gereği sanık Mustafa'nın ekmek bıçağını alıp mağdur müdahil Mahmut'un evinin bodrumunda beklemeye başladığı, sanık Ali'nin de mağdurun dükkanına giderek mutlaka eve gitmesini söylediği, mağdur Mahmut'un şüphelenip polise haber vermesi üzerine sanık Mahmut'un mağdura ait evin bodrumunda bıçakla yakalandığı olayda; eylem, öldürmeye kalkışma suçunun icrai hareketi boyutuna ulaşmadığından öldürmeye eksik kalkışma suçundan mahkumiyet kararı verilemez. Ancak, sanık mağdurun evinin bodrum katına girdiğinden ve mağdurda şikayetçi olduğundan TCK.nun 61/son maddesi uyarınca konut dokunulmazlığını bozmak suçundan suç duyurusunda bulunulması gerekir.

(YKD. MAYIS 1994)
______________________________________________
2.CD.
E: 1993/13442 K: 1993/13792
8.12.1993 T.

TCK 526/1

 NİZAM VE EMİRLERE UYMAMAK (OYUNCAK TABANCA TAŞIMAK)

ÖZET: İmar ve satışı serbest bırakılan, 6136 sayılı Kanunda taşınması ve bulundurulması yasaklandığına dair hüküm bulunmayan oyuncak tabancaların taşınmasında; TCK.nun 526. maddesinin 1. fıkrasındaki suç unsurları bulunmadığı, bu tabancaların amaç dışı kullanılması halinde TCK.nun ilgili hükümleri dairesinde işlem yapılmasının mümkün olduğu, kanunla düzenlenmiş hususlarda idari tasarrufla suç ihdasının mümkün bulunmadığı gözetilmelidir.

(YKD. MAYIS 1994)
______________________________________________
2.CD.
E: 1993/15051 K: 1994/2270
28.3.1994 T.

TCK 459/2, TCK 5/2, TCK 10/A

 TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YARALAMAYA NEDEN OLMAK

ÖZET: Türk Ceza Kanununun 459/2. maddesine uygun ve cürüm niteliğinde olan eylemin bir Türk Vatandaşı'na karşı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde işlendiğinin anlaşılması, Türk Vatandaşı olan sanığın Türkiye'de yargılanması karşısında; aynı kanunun 5/2 ve 10/a maddeleri hükümleri çerçevesinde araştırma ve inceleme yapılıp sonucuna göre hukuki durumun taktir ve tayini gerekir.

(YKD. MAYIS 1994)
______________________________________________
3.CD.
E: 1993/9057 K: 1993/15263
24.11.1993 T.

6831 SK 116/B

 TAPULU ARAZİDEKİ AĞAÇTAN DAL KESMEK

ÖZET: Tapulu arazideki ağaçtan dal kesmek eyleminde, dalları kesilen ağacın yaşamını devam ettirdiği belirlenirse Orman Yasasının 116/B maddesinde tanımlanan suç oluşmaz.
Kaçak olmayan malların naklinde kullanılan merkebin zoralımına karar verilemez.

(YKD. MAYIS 1994)
______________________________________________
3.CD.
E: 1993/12042 K: 1994/172
25.1.1994 T.

6831 SK 93

 ORMANI İŞGAL

ÖZET: Sanığın, devlet ormanının aynı bölme ve aynı mevkide aynı tarihte iki ayrı parça orman boşluğunu sürme eylemi, aynı kasıttan kaynaklanan tek suç teşkil eder.

(YKD. MAYIS 1994)
______________________________________________
3.CD.
E: 1993/12504 K: 1994/259
26.1.1994 T.

CMUK 138, CMUK 259, 6831 SK 93 6831 SK 91/1, TCK 80

 TESELSÜL
 İŞGAL
 DURUŞMA SIRASINDA YENİ BİR SUÇUN ORTAYA ÇIKMASI

ÖZET: Suç zaptında; işgal edilen yerlerden ikisinin aynı mevkide bulunduğu belirtildiğinden, işgal edilen yerler arasındaki mesafe ve işgal tarihleri TCK.nun 80. maddesinin uygulanma yeri bulunup bulunmadığı açısından araştırılmalıdır.
Sanık hakkında; yalnızca 6831 sayılı Yasanın 93. maddesi ile kamu davası açılmış olduğundan, aynı yasanın 91/1. maddesi ile hüküm kurulması için ek iddianame düzenlettirilmesi yada CMUK.nun 259. maddesi gereğince işlem yapılması gerekir.
Keşifte hazır bulunan sağır ve dilsiz sanığa keşfe karşı diyecekleri tercüman aracılığıyla sorulmalıdır.
Sağır ve dilsiz bulunan sanığa re'sen müdafi tayin edilmelidir.

(YKD. MAYIS 1994)
______________________________________________
3.CD.
E: 1993/14146 K: 1994/434
31.1.1994 T.

6831 SK 20, 6831 SK 96, TCK 513

 ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ (YAYLA ARAZİSİNE İNŞAAT YAPMAK)

ÖZET: Dava konusu yerin tahdit görüp kesinleşmiş orman sınırları dışında kaldığı tespit ise de, inşaat yapılan sahanın yayla vasfında bulunduğu ve bu niteliği ile orman sınırları dışında bir iç parsel olarak bırakıldığı bilirkişiler ve idare tarafından bildirilmiş olmasına göre, eylem; gerek Orman yasasının 20,96, gerekse TCK.nun 513. maddesi çerçevesinde mütalaa edilerek hüküm kurulmalıdır.

(YKD. MAYIS 1994)
______________________________________________
4.CD.
E: 1993/8572 K: 1994/28
18.1.1994 T.

TCK 258

 GÖREVLİYE KARŞI ETKİN DİRENME

ÖZET: Suç tarihinde ehliyetsiz araç kullanan sanığın; hapis, tutuklama ya da gözaltına alınma gibi özgürlüğü bağlayıcı ya da sınırlayıcı bir işlemden kendini kurtarmak amacıyla etkin direnmede bulunup bulunmadığı araştırılmalı ve hakkında TCK.nun 258/3. maddesinin uygulanma durumu tartışılmalıdır.

(YKD. MAYIS 1994)
______________________________________________
4.CD.
E: 1993/8417 K: 1994/50
18.1.1994 T.

TCK 193/2 TCK 547

 KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMAK
 BAŞKASININ HUZUR VE RAHATINI BOZMAK

ÖZET: Konutun doğrudan sokağa açıldığının anlaşılması karşısında, sanığın girdiği yer konut eklentisi sayılamaz ve pencere camına vurma biçimindeki eylem TCK.nun 547. maddesine uyar.

(YKD. MAYIS 1994)
______________________________________________
4.CD.
E: 1993/8529 K: 1994/77
18.1.1994 T.

TCK 271 TCK 272 TCK 51 TCK 456/4

 YARALAMAK
 TAHRİK

ÖZET: TCK.nun 271. maddesinin son fıkra hükmü, maddenin birinci bendini kapsamaz.
TCK.nun özel nitelikteki 272. maddesiyle cezanın indirilmesiyle yetinilmesi gerekirken, genel tahrik içeren, anılan yasanın 51. maddesininde uygulanması Yasaya aykırıdır.

(YKD. MAYIS 1994)
______________________________________________
4.CD.
E: 1993/301 K: 1994/474
31.1.1994 T.

TCK 230/1

 GÖREVİ SAVSAMA

ÖZET: Görevi savsama eyleminde korunan değer Devlet işleyişinin zamanında yapıldığı hakkındaki inanç olduğundan, yasalara uygun olarak verilmiş bir haciz kararını kendisiyle ilgisi olsa bile yerine getirmeyen görevli, korunan değeri çiğnemiş olduğundan bu suçu işlemiş olur.

(YKD. MAYIS 1994)
______________________________________________
5.CD.
E: 1992/4164 K: 1993/157
25.1.1993 T.

647 SK 6

 ERTELEME KARARININ GEREKÇESİ

ÖZET: Cezanın ertelenmesi konusunda resen karar verilmesine gerek görüldüğünde, bu kararın dahi yasal gerekçeye dayandırılması gerekir. Erteleme konusunda karar verilirken sanığın kişiliği ile ilgili bilgi ve belgeler isabetle değerlendirilip olay öncesi ve sonrası davranışları da gözönünde bulundurulması gerekirken, "suçun önemi, tarafların şahsi ve sosyal durumları, ilçenin sosyal konumu" gibi yasal olmayan gerekçe ile sanık hakkında 647 sayılı Kanunun 6. maddesinin uygulanmasına taktiren yer olmadığına karar verilmesi yasaya aykırıdır.

(YKD. MAYIS 1994)
______________________________________________
5.CD.
E: 1992/4147 K: 1993/165
25.1.1993 T.

TCK 436 TCK 526, FUHUŞLA MÜC. TÜZ.- 5/984 (30.3.1961 TA.) 96. M.

 FUHUŞ İÇİN ERKEKLERE KADIN SAĞLAMAK

ÖZET: Sanığın; 21 yaşını bitirmiş olan mağdure Ayşe'yi kendi rızası altında fuhuş yaptırdığı anlaşılmış, mağdurenin üzerinde cebir ve şiddet veya tehdit veya nüfus icrası yahut hile kullanılmamış olması nedeniyle eylem, TCK.nun 436. maddesinde tanımlanan suçu oluşturmaz. Ancak, koşulları varsa Fuhuşla Mücadele Tüzüğünün 96. maddesi aracılığıyla TCK.nun 526. maddesi uygulanabilir.

(YKD. MAYIS 1994)
______________________________________________
5.CD.
E: 1993/1357 K: 1993/1723
21.4.1993 T.

TCK 202 TCK 339

 BASİT ZİMMET
 EVRAKTA SAHTEKARLIK

ÖZET: Sanığın, hak sahibi memurların ek ücret, fazla mesai, terfi farkları, aile ve çocuk yardımı tutarları ve seyahat kart bedellerini mal edinmek suretiyle işlediği basit zimmet suçuna ilaveten, raporlu, ücretsiz izinli olmaları nedeniyle mesaiye kalmayan görevlileri, mesaiye kalmış gibi gösterip hak sahibi olmayanlar ile ilgili sahte bordro düzenlemek suretiyle TCK.nun 339. maddesinde yazılı evrakta sahtekarlık suçunu da işlediği gözetilmelidir.

(YKD. MAYIS 1994)
______________________________________________
6.CD.
E: 1993/8334 K: 1993/9735
9.12.1993 T.

TCK 523

 HIRSIZLIK

ÖZET: Suça konu televizyonu otomobile koyup götürmeleri olanağı var iken, tanık tarafından görülmeleri üzerine olay yerinde bırakıp otomobile binerek kaçtıkları anlaşılan sanıklar hakkında, TCK.nun 523. maddesinin uygulanma olanağının tartışılması gerekir.

(YKD. MAYIS 1994)
______________________________________________
6.CD.
E: 1994/726 K: 1994/783
8.2.1994 T.

TCK 64 TCK 67

 HIRSIZLIK

ÖZET: Benzini biten arabada diğer sanıklarla birlikte oturmakta olan sanığın, diğerlerinin müştekiye ait araçtan benzin almak için gitmeleri karşısında, onların eylemine ne suretle karıştığına ilişkin deliller gösterilip açıklanmadan hükümlülüğüne karar verilemez.

(YKD. MAYIS 1994)
______________________________________________
7.CD.
E: 1993/9219 K: 1994/1185
17.2.1994 T.

2918 SK 47, TCK 24, TCK 4 (EK M.)

 2918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ

ÖZET: 2918 sayılı Yasanın 47. maddesinde yazılı eyleme gereken ceza 3493 sayılı kanun ile yapılan değişikliğe göre 30.000 lira para cezası olup, 3493 sayılı Yasanın yürürlük tarihi itibariyle 3506 sayılı Kanun kapsamında bulunmadığı cihetle; muterize trafik ceza tutanağı ile tayin edilen 240.000 lira para cezasının 3506 sayılı Yasanın ek 4 ve TCK.nun 24. maddelerine göre cezanın aşağı sınır itibariyle 40.000 lira para cezasına indirilmesi gerekir.

(YKD. MAYIS 1994)
______________________________________________
7.CD.
E: 1994/446 K: 1994/1691
3.3.1994 T.

2813 SK 2 2813 SK 9 2813 SK 11 2813 SK 13 2813 SK 23/B, ANAYASA 133/1 (3913 SK. İLE DEĞİŞİK)

 2813 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İZİNSİZ TELEVİZYON YAYINI YAPMAK)

ÖZET: Anayasanın 133/1. maddesi, 8.7.1993 gün ve 3913 sayılı Yasa ile (radyo ve televizyon istasyonları kurmak ve işletmek kanunla düzenlenecek şartlar çerçevesinde serbesttir) şeklinde değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir. Ancak, sözü edilen kanun çıkarılmamış olduğundan 2813 sayılı Telsiz Kanununun 2.maddesine getirilen bütün kamu ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin bu kanuna tabi olacağı kuralı halen yürürlüktedir. Bu hukuki durum karşısında .... TV yayın sorumlusu olan sanığın, ruhsatsız kullandığı kabul edilen cihazların Telsiz Kanunu'nun 13 ve 23/b maddelerinde açıklanan "verici", "verici-alıcı" telsiz ve "telsiz alıcı" yada anılan kanunun kapsamındaki bir başka cihaz olup olmadığı üniversite ilgili bölüm öğretim üyelerinden seçilecek üç kişilik uzman heyete incelettirilerek sonucuna göre suç vasfının ve sanığın hukuki durumunun taktiri gerekir.
İddianamedeki tavsif ve sevk ile sanığın mahkumiyetindeki uygulamaya ve müsadereye göre sanığa ek savunma hakkı verilmelidir.
Emanete alınmayan ve yediemine de teslim edilmeyen verici tesislerin zoralımına karar verilmesi yasaya aykırıdır.

(YKD. MAYIS 1994)
______________________________________________
8.CD.
E: 1994/1224 K: 1994/1501
17.2.1994 T.

6136 SK 12/4-5

 6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ

ÖZET: 6136 sayılı kanunun 12. maddesinin 4. fıkrası; sayısal (nicelik) ve vasıf (nitelik) unsurlarından herhangi birisinin bulunması halinde mürettep cezanın yarı nispetinde artırılmasını, 5. fıkrası; her iki unsurun birlikte varolması halinde bir misli artırılacağını öngörmüş, bozmaya uyularak sayısal vahamet bulunmadığı kabul edilmiş iken bu kere yarı otomatik tabancalarda kanunda yazılı nitelik özelliği olmadığı gözetilmeden vasıf vahametine işaretle mukadder cezanın 12/4. fıkraya göre tezyidi yasaya aykırıdır.

(YKD. MAYIS 1994)
______________________________________________
8.CD.
E: 1994/873 K: 1994/2090
3.3.1994 T.

7201 SK 34-44

 MAHKEME KALEMİNDE TEBLİGAT

ÖZET: Mahkeme kaleminde tebligat, sadece muhatabın kendisi veya vekiline yahut varsa kanuni temsilcisine yapılır. Bunlar dışındaki kişilere yapılan tebligat geçerli değildir.

(YKD. MAYIS 1994)
______________________________________________
9.CD.
E: 1994/34 K: 1994/920
22.2.1994 T.

CMUK 257

 HÜKMÜN KONUSU VE SUÇU TAKTİRDE MAHKEMENİN YETKİSİ

ÖZET: CMUK.nun 257. maddesine aykırı olarak, sanık hakkındaki yoklama tutanağı, vergi suçu raporu ve Defterdarlık mütalaasına uygunluk göstermeyen iddianame ile açılan davaya devamla hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

(YKD. MAYIS 1994)
______________________________________________
9.CD.
E: 1994/261 K: 1994/971
24.2.1994 T.

TCK 1 (EK M.) 3713 SK 8

 DEVLETİN BÖLÜNMEZLİĞİ ALEYHİNE PROPAGANDA
 NİSPİ PARA CEZASININ MİSLİ ARTIRMAYA TABİ OLMAMASI

ÖZET: 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasasının 8/son maddesinde öngörülen para cezasının nisbi nitelikte bulunması ve 3506 sayılı yasanın 4. maddesiyle TCK.na eklenen ek madde 1 hükmü karşısında nisbi para cezalarının misli artırmaya tabi tutulamayacağı gözetilmeden, sanığa fazla para cezası tayini kanuna aykırıdır.


(YKD. MAYIS 1994)
______________________________________________
9.CD.
E: 1994/303 K: 1994/1055
1.3.1994 T.

213 SK 360 TCK 2/2 TCK 95/2 3787 SK 10/2 3787 SK 11 3787 SK 12/2

 ERTELENMİŞ CEZANIN AYNEN İNFAZI

ÖZET: Sanığın önceki mahkumiyeti 213 sayılı Yasanın 360. maddesine ilişkin olmakla; 3787 sayılı kanunun 10/2, 11, 12/2. maddelerinde yer alan lehe hükümlerin TCK.nun 2/2. maddesi uyarınca kesinleşmiş önceki mahkumiyet hükümlerine de uygulanması gereği dikkate alınmalı, ertelenmiş mahkumiyet dosyası getirtilip incelenmeli, gerektiğinde vergi dairesinde de sorularak anılan kanun uyarınca cezanın ortadan kaldırılmış veya ortadan kaldırılması gerekmediğinin belirlenmiş olması halinde TCK.nun 95/2. maddesi uyarınca ertelenmiş cezanın aynen infazına karar verilmelidir.

(YKD. MAYIS 1994)10.CD.
E: 1994/1144 K: 1994/1073
7.2.1994 T.

TCK 325 TCK 327

 AMMENİN İTİMADI ALEYHİNE İŞLENEN SUÇ

ÖZET: EGO otobüslerinde kullanılmakta olan toplu taşım pulunu taklit ederek kullanma eylemi TCK.nun 325 - 327. maddelerinde gösterilen suçu oluşturur.

(YKD. MAYIS 1994)
______________________________________________
10.CD.
E: 1993/13234 K: 1994/1905
17.2.1994 T.

CMUK 236 TCK 516 TCK 522

 SANIĞIN KİMLİĞİNİN TESPİTİ
 NAS-I IZRAR SUÇUNDA AĞIRLAŞTIRICI SEBEP

ÖZET: 1- Sanığın kimliği açık olarak tespit edilmeden sorgusunun yapılması usule aykırıdır.
2- TCK.nun 516. maddesinin ilk fıkrası dışında kalan ve yedi bent halinde sayılan hallerde eylemin özelliğine, zararın ağırlığına, zarara uğrayan şeyin önem ve değerine nazaran 1 ila 7 yıl arasında etkin bir ceza yaptırımına bağlanmak istenmiş olmasına göre zararın pek fahiş sayılması hallerinde 522. madde ile artırım yoluna gidilemez.

(YKD. MAYIS 1994)
______________________________________________
CGK.
E: 1993/4-267 K: 1993/294
1.11.1993 T.

TCK 463 647 SK 4 647 SK 6

 İKİ VEYA DAHA ÇOK KİMSE TARAFINDAN FAİLİ BELİRSİZ YARALAMA

ÖZET: Sanıkların kira borcunu ödemeyen mağduru hep birlikte sopalarla dövdükleri sübuta ermiş, fakat raporlarla belirtilen mevcut kırıkların müstakilen hangi sanık tarafından meydana getirildiği saptanamamış olup, fiilin asli unsurundan olan sonuç fiili irtikap edenler arasında ve fakat orta kalmıştır. Bu durumda, sanıklar hakkında TCK.nun 463. maddesinin uygulanması gerekir.

(YKD. HAZİRAN 1994)

______________________________________________
CGK.
E: 1993/3-309 K: 1993/313
13.12.1993 T.

6831 SK 109

 AĞAÇ KESMEK

ÖZET: Suç tutanağında sanık; üç çam ağacını tarlasına bitişik ormandan kestiğini, duruşmada ise tüm ağaçları tapulu tarlasında kestiğini söylemiş, yapılan keşifte tapu kaydı mahalli bilirkişi vasıtasıyla uygulanmış, kesilen ağaçlar kesin olarak belirlenemediği gibi bu yerin tarla veya orman olup olmadığı şüpheye yer vermeyecek şekilde tesbit edilmemiştir. Bu durumda; tapu kaydı ve orman sınırları ile ilgili bilgi ve belgeler getirtilerek yeniden keşif yapılmalı, sabit nokta nazara alınarak teknik bilirkişi vasıtasıyla sanığın babasına ait tapu kaydı ve varsa krokisi mahalline uygulanıp tapulu taşınmazın sınırları kesin olarak saptanmalı, zabıt mümzilerine tutanakta tesbit ettikleri ağaç kökleri mahallinde gösterttirilmeli, kesilen ağaçların tarla içinde kalıp kalmadığı, sanığa ait tarlanın sınırında Devlet ormanı olup olmadığı, mevcut çalılığın orman niteliğinde bulunup bulunmadığı araştırılmalı, tüm deliller birlikte değerlendirilerek hukuki durum tayin edilmelidir.

(YKD. HAZİRAN 1994)
______________________________________________
CGK.
E: 1993/3-316 K: 1993/319
13.12.1993 T.

6831 SK 91/2, TCK 1 (EK M.), TCK 19

 ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ
 NİSBİ PARA CEZASININ MİSLİ ARTIRMAYA TABİ OLMAMASI

ÖZET: Orman Yasasının 91/2. maddesinde yer alan ağır para cezası, nisbi para cezası niteliğinde olup 3506 sayılı Yasa ile Ceza Yasasına eklenen ek 1. madde gereğince misil artırmasına tabi değildir. Ancak, TCK.nun değişik 19. maddesi gereğince bu maddede belirtilenden aşağıya hükmolunamaz. Artırma ve eksiltme de belirlenen bu miktar üzerinden yapılır.

(YKD. HAZİRAN 1994)
______________________________________________
CGK.
E: 1993/1-319 K: 1993/322
13.12.1993 T.

TCK 456/2 TCK 457/1 TCK 463 TCK 66

 ŞAHSİ AĞIRLATICI NEDENİN SUÇA KATILAN DİĞER FAİLE UYGULANMASI

ÖZET: Babası ile birlikte amcasını yaralayan sanık, mağdurla babasının kardeş olduklarını bildiğinden hakkında TCK.nun 66, 457/1. maddeleri uygulanmalıdır.

(YKD. HAZİRAN 1994)
______________________________________________
CGK.
E: 1993/10-290 K: 1993/327
20.12.1993 T.

CMUK 32, ANAYASA 141, 647 SK 4

 GEREKÇENİN YETERSİZ OLMASI

ÖZET: Sanığa tayin edilen kısa süreli hürriyeti bağlayıcı ceza hakkında, 647 sayılı Yasanın 4. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilirken Yerel Mahkemece gösterilen "sanığın söz verdiği halde oyalama yoluna gidip, çek bedelini ödememesi" gerekçesi yasal ve yeterli değildir.

(YKD. HAZİRAN 1994)
______________________________________________
CGK.
E: 1993/10-304 K: 1993/337
20.12.1993 T.

TCK 59 TCK 89, 647 SK 6, CMUK 32 CMUK 260

 GEREKÇEDE ÇELİŞKİ

ÖZET: Yerel Mahkeme; "sanığın sabıkasız oluşu ve ahlaki temayülleri" hususunda olumlu bir kanaate vardığını açıklayarak, hakkında TCK.nun 59. maddesini uyguladığı halde, "sanığın geçmişteki ahlaki temayüllerine göre cezasının ertelenmesi halinde ilerde bir daha suç işlemeyeceği yolunda mahkemeye kanaat gelmediği" açıklaması ile cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar vererek, gerekçede çelişkiye düşmüştür. Sanığın kişiliğinin tekliği ve kararın bütünlüğü bozulmaksızın tüm olgular saptanmalı, bunlardan çıkartılan sonuçların uyumu ve mantıklığı korunmalıdır.

(YKD. HAZİRAN 1994)
______________________________________________
2.CD.
E: 1993/6877 K: 1993/7965
24.6.1993 T.

TCK 455

 TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK

ÖZET: Olay tutanağı, trafik tesbit tutanağı, otopsi ve keşif tutanağı ile anlatımlardan; 7.1.1992 günü, saat 22.00 sıralarında, Hürriyet Caddesi'nde Gürel'in, üzerinden geçen ağır bir vasıtanın ezmesi sonucu ölü olarak görüldüğü, yerde kamyon tekeri izleri bulunduğu, tanık Sabahattin'in tarifi üzerine sanığın kamyonunun saptandığı, o sırada olay yerinden geçtiği ve başkaca bir vasıtadan sözedilmediği, sanığın zabıtadaki anlatımının tanıkların beyanları doğrultusunda olduğu anlaşıldığından; tanıkların ifadelerinin dikkat ve ilgi farklılıklarıyla birbirlerini tamamlayıcı olabilecekleri dikkate alınıp çelişik görüntünün üzerinde durulması, gerekirse trafik tesbit tutanağını ve olay tutanağını düzenleyen görevlilerden bilgi alınması, sanığın aşamalardaki savunmasının irdelenmesi ve sonuçta tüm delillerin birlikte değerlendirilip sübutun mahkemece takdir edilmesi, bilirkişiden sanığa verilebilecek kusur yönünden mütalaa sorulması gerekirken, sübut tartışmasına giren bilirkişi raporuna dayanarak beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

(YKD. HAZİRAN 1994)
______________________________________________
2.CD.
E: 1994/1374 K: 1994/1642
23.2.1994 T.

GIDA KATKI MADDELERİ YÖN. 5

 GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞ
 (ETİKETTE ÜRETİM İZNİNİN BULUNMAMASI)
 (ŞEKERE BOYA KATILMASI)


ÖZET: Dava konusu yapılan şekere boya katılması halinden dolayı hüküm tesis olunmamış ise de, bu yolda mahkemesinden zamanaşımına kadar bir karar istenilmesi mümkündür.
Suça konu meyve aromalı bonbon şekerinin etiketinde, üretim izninin yazılmamış olması halinin bu gıda maddesinin taklit ve tağşiş edilmiş sayılmasını gerektireceğine dair Gıda Maddeleri Tüzüğünde hüküm bulunmaması ve Katkı Maddeleri Yönetmeliğinin 5. maddesinde, yönetmelikte yer alan katkı maddelerinin belirtilen gıdalarda maksimum miktarı aşmamak kaydı ile kullanılması için üreticinin Bakanlığa yazılı bildirimde bulunması yeterli sayılıp, üretici firmanın bu yolda zamanında başvurmuş olması karşısında sanığın eylemi, bu yönü itibariyle suç teşkil etmez.

(YKD. HAZİRAN 1994)
______________________________________________
3.CD.
E: 1993/11237 K: 1993/15765
1.12.1993 T.

6831 SK 91

 ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ
 TALEBİN GENİŞLETİLMESİ


ÖZET: Müdahillik kararına esas alınan Orman İdaresinin katılma dilekçesinde, 991.080 lira tazminat istenildiği halde sanığın kabulü olmadan talebin genişletilmesinin mümkün olmadığı gözetilmeyerek sonradan verilen dilekçedeki miktar esas alınıp, fazla tazminata hükmedilmesi yasaya aykırıdır.
Temel para cezasının, suça konu ağaçların dikili hacimleri üzerinden tayini gerekir.

(YKD. HAZİRAN 1994)
______________________________________________
3.CD.
E: 1993/11367 K: 1994/264
26.1.1994 T.

TCK 79, 6831 SK 108/2

 ORMAN EMVALİNİ İŞLEYEREK EŞYA HALİNE DÖNÜŞTÜRMEK


ÖZET: Haşep madde ticareti ile uğraştığı kendi ikrarı ve dosya kapsamından anlaşılan sanığın, ormandan temin ettiği emvali atölyesine getirerek biçmek suretiyle kanepe yapmak üzere lataya dönüştürme eylemi, TCK.nun 79. maddesi gereğince 6831 sayılı Orman Yasasının 108/2. maddesinde yazılı suçu oluşturur.

(YKD. HAZİRAN 1994)
______________________________________________
3.CD.
E: 1993/14808 K: 1994/2673
30.3.1994 T.

6831 SK 91/3, TCK 61

 DİKİLİDEN MOTORLU TESTERE İLE AĞAÇ KESMEK

ÖZET: Sanığın orman ağaçlarını kesmekle eylemini tamamlamış olup suçun oluştuğu, olay yerinden emvali götürmenin suçun oluşmasına etkisi bulunmadığı gözetilmeyerek, TCK.nun 61. maddesinin uygulanması yasaya aykırıdır.
Bilirkişi raporunda, ağaçların dikiliden motorlu testere ile kesildiği ifade edildiğine göre, sanık hakkında Orman Yasasının 91/3. maddesi uygulanmalıdır.
Talep edildiği halde, hükmedilen tazminat üzerinden yasal faiz yürütülmesine karar verilmemesi yasaya aykırıdır.

(YKD. HAZİRAN 1994)
______________________________________________
3.CD.
E: 1993/14990 K:1994/2972
6.4.1994 T.

6831 SK. 91/9, TCK 119

 AĞAÇ DALLARINI HAYVANLARA YEDİRMEK İÇİN KESMEK
 DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI
 TAZMİNAT

ÖZET: Sanığın imzasını taşıyıp, aksi kanıtlanmayan suç tesbit zaptı içeriğinde; sanığın, meşe dallarını hayvanlara yedirmek için kestiğini bildirdiğinin yazılı olmasına göre, sanık hakkında Orman Yasasının 91/9.maddesinin uygulanması gerekir ve bu maddede öngörülen hürriyeti bağlayıcı cezanın üst sınırı itibarıyla TCK.nun 119. maddesi ile işlem yapılamaz.
TCK.nun 119. maddesi ile davanın ortadan kaldırılması, aynı maddenin 7. fıkrası gereğince tazminat hususunda olumlu veya olumsuz bir karar vermeye engel teşkil etmez.

(YKD. HAZİRAN 1994)
______________________________________________
4.CD.
E: 1993/9543 K: 1994/1613
1.3.1994 T.

TCK 201/1,TCK 61

 TEHDİT İLE TİCARET SERBESTİSİNİ ENGELLEMEK


ÖZET: Sanıkların, Aslanapa İlçesi'nde fırın işletmesini engellemek amacıyla yakınanı tehdit ettikleri kabul edildiği halde, eylemlerinin TCY.nın 201/1 ve 61. maddelerine uyduğunun gözetilmemesi yasaya aykırıdır.

(YKD. HAZİRAN 1994)
______________________________________________
4.CD.
E: 1993/10051 K: 1994/1720
2.3.1994 T.

TCK 230

 GÖREVİ SAVSAMA (SUÇ ÖGELERİNİN OLUŞMAMASI)

ÖZET: Sanık PTT Müdürünün, Genel Müdürlüğünün genelgesi doğrultusunda işlem yapıp gönderilere en fazla 10 milyon lira değer biçebileceğini ileri sürmek ve bunun kabul edilmemesi üzerine 60 milyon lira değer taşıyan senedi yerine ulaştırmayıp gönderici olan mahkemeye geri vermekten ibaret eyleminde, suç öğeleri oluşmadığından hükümlülük kararı verilemez.

(YKD. HAZİRAN 1994)
______________________________________________
4.CD.
E: 1993/9581 K: 1994/1585
3.3.1994 T.

TCK 119, TCK 119/1, TCK 482/1

 İDAREYİ ZORLAMA
 YOKLUKTA SÖĞME
 ÖNÖDEME

ÖZET: Memur olan sanığın; Sağlık Lisesinden, Devlet Hastanesine atanması işlemi katılanların elinde olmadığından iradeyi zorlama öğesi oluşmaz. Sanığın; "beni eski görevime pazartesiye kadar aldırmazsanız hepinizi öldürürüm" demekten ibaret eylemi, TCK.nın 191/1. maddesine uyar.
Sanığa, yoklukta söğme eyleminde uygulanan TCY.nın 482/1. maddesindeki ceza miktarının yukarı sınırına ve TCY.nın 119. maddesine göre önödemede bulunup bulunmayacağı uyarısı yapılmadan hüküm kurulması yasağa aykırıdır.

(YKD. HAZİRAN 1994)
______________________________________________
4.CD.
E: 1993/9943 K: 1994/1922
8.3.1994 T.

TCK 279/1-BEND 2, TCK 271

 ADLİ BİR KAMU GÖREVİ YAPAN KİMSE(CEZA YASASI UYGULAMASINDA MEMUR SAYILMASI)

ÖZET: Mahkemede tanık olarak dinlenenlerin, TCY.nın 279. maddesinin 1. fıkrasının 2. bendinde yazılı "adli bir kamu görevi yapan kimselerden" olduğu ve Ceza Yasası uygulamasında memur sayıldığı gözetilip, sanıklar hakkında verilen cezanın TCY.nın 271. maddesi ile artırılması gerekir.

(YKD. HAZİRAN 1994)
______________________________________________
4.CD.
E: 1993/10000 K: 1994/2022
10.3.1994 T.

TCK 401/A-1, 507 SK 125

 FAZLA FİYATLA ET SATMAK(ET FİYATININ KASAPLAR DERNEĞİNCE SAPTANMASI)

ÖZET: sanığın fazla fiyatla et sattığı belirlendiği takdirde eylemi, TCY.nın 401/a-1 maddesine uyacağı, et fiyatlarının belirlenmesinin belediyelerin yetkisinde olmayıp derneklerin yetkisinde olduğu gözetilerek, kasaplar derneğinden et fiyatlarının sorulup sonucuna göre karar verilmesi gerektiği düşünülmelidir.

(YKD. HAZİRAN 1994)
______________________________________________
5.CD.
E: 1993/827 K: 1993/1286
18.3.1993 T.

TCK 429/1, TCK 433, TCK 64

 REŞİT OLAN KADINI ZORLA KAÇIRMAK

ÖZET: Eylemin; sanık Ali'nin mağdure ile evlenmesini temin maksadıyla işlenmesi, evlenmeye engel bir halin bulunmaması ve mağdureye karşı herhangi bir şehevi hareket yapılmaması karşısında, sanıklar hakkında TCK.nun 433. maddesi uygulanmalıdır.
Sanık Emine'nin; mağdureyi kolundan tutup araç içine çekmek eylemi, sanık Ali'nin fiiline asli iştirak niteliğinde bulunduğundan hakkında TCK.nun 64. maddesi uygulanmalıdır.
Suçta kullanılan aracın, gerçek sahibinin araştırılarak suça iştiraki bulunmadığı takdirde adı geçene iadesi yerine, müştekiye iadesine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

(YKD. HAZİRAN 1994)
______________________________________________
5.CD.
E: 1993/997 K: 1993/1433
6.4.1993 T.

TCK 429/2, TCK 64, TCK 36

 EVLİ KADINI ZORLA KAÇIRMAK(SUÇUN TAMAMLANMASI)

ÖZET: Sanıkların hile kullanarak mağdureyi Yağmurca Köyü'nde beş dakikalık mesafedeki asfalt yola indirdikleri, zorla ;Anadol taksiye bindirerek hareket ettikleri, kısa bir süre sonra aynı istikamette seyreden bir minibüs şoförü tarafından görülüp takip edildikleri, durdurulmak istendiklerini anlayınca hızlı hareketle kurtulup kaçtıkları, minibüs şoförünün jandarmaya ihbar etmesi üzerine kendi ikametgahları olan Çalca Köyü'nde yakalandıkları olayda, zorla kadın kaçırmak suçu tamamlanmıştır.
Kaçırma suçunda kullanılan otomobilin mülkiyetinin sanıklara aidiyeti saptandığı takdirde zoralımına karar verilmelidir.

(YKD. HAZİRAN 1994)
______________________________________________
5.CD.
E: 1993/518 K: 1993/1942
5.5.1993 T.

TCK 2/2

 SUÇ TARİHİNDEN SONRA YASA HÜKMÜNÜN DEĞİŞMESİ

ÖZET: TCK.nun 2/2. maddesi uyarınca, yürürlükten kaldırılan ve yürürlüğe konan kanun hükümlerinin bütünüyle olaya ayrı ayrı uygulanması ve buna göre sanığın lehine olan kanunun belirlenmesi gerekirken, her iki kanunun lehe olan hükümlerinin uygulanması suretiyle karma sistem sonucu eksik ceza tayini yasaya aykırıdır.

(YKD. HAZİRAN 1994)
______________________________________________
5.CD.
E: 1993/1668 K: 1993/1965
5.5.1993 T.

TCK 414/2

 DOKUZ YAŞINDAKİ MAĞDURUN IRZINA TECAVÜZ

ÖZET: Adli Tıp Kurumu Dördüncü İhtisas Kurulu'nun dosyada bulunan raporunda; on iki yaşını doldurmamış çocukların tecavüz olayının ahlaki redaetini idrak edemeyecekleri ve fiile ruhsal yönden mukavemet etmelerine imkan verecek psikoseksüel olgunluğa erişmemiş oldukları belirtilerek, kendisinde herhangi bir zeka geriliği veya çocukluk devresi psikiyatrik sendrom arazı bulunmayan dokuz yaşındaki mağdurun redaete müdrik ve mukavemete muktedir olmadığı bildirilmektedir. Oysa, Adli Tıp Kurumu'nca benzer olaylarda yedi yaşını bitirmiş küçüklerin eylemin ahlaki redaetini müdrik ve ruhsal yönden fiile mukavemete muktedir bulundukları kabul edile gelmiş olduğundan, olayda maddi cebir kullanıldığına dair delil elde edilememiş olması karşısında, dosyadaki rapor Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'na gönderilerek benzer olaylardaki önceki düşünce ile dosyadaki rapor arasındaki çelişki giderilmelidir.

(YKD. HAZİRAN 1994)
______________________________________________
6.CD.
E: 1994/1809 K: 1994/1750
8.3.1994 T.

TCK 333

 SAHTECİLİK

ÖZET: Sanığın; sahte plaka yaptırıp kullanması eyleminin, TCK.nun 333. maddesindeki suçu oluşturup oluşturmadığı tartışılmadan, herhangi bir belge sahteciliği de olmadığı gözetilmeden, TCK.nun 345. maddesi ile hüküm kurulması bozmayı gerektirir.

(YKD. HAZİRAN 1994)
______________________________________________
7.CD.
E: 1993/7257 K: 1994/1674
1.3.1994 T.

6762 SK 57/10, 6762 SK 64/1-SON, TCK 108

 HAKSIZ REKABET
 ŞİKAYET SÜRESİ
 YASA MADDESİNE MUHALEFETİN CEZAİ MÜEYYİDESİNİN OLMAMASI
 KESİNLEŞMİŞ İLAMA RAĞMEN HAKSIZ REKABET FİİLİNE DEVAM ETMEK

ÖZET: Temel para cezasının 3506 sayılı Yasa uyarınca yapılan artırımı sırasında, suç tarihi itibariyle katsayının 3 yerine 2 kabulü yasaya aykırıdır.
Haksız rekabetin men'i davasının, dava tarihine ve mahkemece yapılan 1991/93 değişik iş sayılı tesbitin tarihine göre şikayet süresi geçtiği halde, şikayet tarihinden sonra a eyleme devam edildiğine dair yeni tesbit yapılmadığı cihetle, şikayetin süresinde yapıldığı kabul edilemez.
TTk.nun 64/son maddesinin tatbiki için, haksız rekabetin men'i hakkındaki kesinleşmiş ilama rağmen fiile aynen veya tali değişikliklerle devam edilmesi gerekmekte olup, dosyamızda kesinleşen haksız rekabetin men'i hakkındaki ilamdan sonra eyleme devam edildiğine dair tesbit bulunmadığından anılan yasa maddesi uygulanamaz.
TTK.nun 57/10. maddesine muhalefetin cezai sorumluluğu aynı Yasanın 64/1. maddesinde belirtilmemiş olduğundan eylem hukuki mahiyettedir.

(YKD. HAZİRAN 1994)
______________________________________________
7.CD.
E: 1994/2230 K: 1994/2882
24.3.1994 T.

CMUK 135, 1163 SK 2/2, 647 SK 4/2

 SANIĞIN SORGUSU
 1163 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
 EKSİK İNCELEME
 KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZASINA ÇEVRİLEMEMESİ

ÖZET: CMUK.nun 3842 sayılı Yasanın 12. maddesiyle değişik 135. maddesine göre, sanıkların savunmasının yapılmaması yasaya aykırıdır.
Suç tarihi itibariyle sanıkların yönetim kurulu başkan ve üyelik sıfatlarının devam edip etmediği araştırılarak saptandıktan sonra hukuki durumlarının tayini gerekir.
Sanıkların kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaları, 1163 sayılı Yasanın ek 2/2. maddesi gereğince para cezasına çevrilememekte ise de, 647 sayılı Yasanın 4, maddesinin 2. bendinde yazılı diğer tedbirlerden birine çevrilmesi gerekir.

(YKD. HAZİRAN 1994)
______________________________________________
7.CD.
E: 1994/1018 K: 1994/3262
31.3.1994 T.

3167 SK 2, 3167 SK 22

 AVLANMASI SÜRESİZ OLARAK YASAKLANAN HAYVANLARDAN AVLANMAK

ÖZET: Sanıkların eylemi, 3167 sayılı Kara Avcılığı Yasasının 2. maddesine göre avlanması süresiz olarak yasaklanan hayvanların avlanmış olduğu ve bu yasa uyarınca tecziyeleri gerektiği nazara alınmalıdır.

(YKD. HAZİRAN 1994)
______________________________________________
8.CD.
E: 1994/1514 K: 1994/2107
3.3.1994 T.

2004 SK 340

 TAAHHÜDÜ İHLAL (EKSİK SORUŞTURMA)


ÖZET: Takibe konu borcun ödendiği savunulmuş ve buna ilişkin banka dekontları da ibraz edilmiş olduğuna göre; savunmada sözü edilen icra takip dosyaları birlikte değerlendirilerek, ödemelere ilişkin banka dekontlarının akıbetleri araştırılmalı ve borcun itfa edilip edilmediği belirlenip, sonucuna göre bir karar verilmelidir.
Ayrıca, sanıkların onaylı nüfus kayıtları getirtilmeden karar verilmesi de doğru değildir.

(YKD. HAZİRAN 1994)
______________________________________________
8.CD.
E: 1994/1986 K: 1994/2516
9.3.1994 T.

2004 SK 349/5, 2004 SK 365/SON

 MAL BEYANINDA BULUNMAMAK
 TAAHHÜDÜ İHLAL
 DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ
 TEMYİZ YETKİSİ

ÖZET: Cumhuriyet Savcısının, şikayetçi ve vekilinin mazeretsiz olarak duruşmaya gelmemeleri nedeniyle, icra tetkik merciince verilen davanın düşürülmesine ilişkin kararı temyize yetkisi yoktur.

(YKD. HAZİRAN 1994)
______________________________________________
8.CD.
E: 1994/438 K: 1994/2477
10.3.1994 T.

6136 SK 12/1, TCK 80

 TOPLU SİLAH KAÇAKÇILIĞI

ÖZET: Silah ve mermi satışındaki kısa aralıklı süreklilik, ticari amaçla silah satışı eyleminin unsuru olup, olayda teselsül hükümlerinin uygulanmasına olanak yoktur.

(YKD. HAZİRAN 1994)
______________________________________________
9.CD.
E: 1993/5564 K: 1994/792
16.2.1994 T.

CMUK 264 VD.

 DURUŞMA TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ

ÖZET: CMUK. nun 264 ve müteakip maddeleri uyarınca her dava için bağımsız bir duruşma tutanağı düzenlenip hüküm kurulması gerekirken, yaygın vergi denetimleri nedeniyle birçok sanık hakkında açılan ayrı kamu davalarında sadeleştirme ve çabuklaştırma amacını aşan boyutta, duruşma dışı çoğaltılmış ortak tutanak ve karar başlıklı kağıtların boş bırakılmış aralıkları doldurularak yargılama yapılması ve hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

(YKD. HAZİRAN 1994)
______________________________________________
9.CD.
E: 1994/247 K: 1994/940
23.2.1994 T.

3713 SK 8/1, 3713 SK 6/2- SON

 DEVLETİN BÖLÜNMEZLİĞİ ALEYHİNE PROPAGANDA

ÖZET: 3713sayılı Kanunun 8/1. maddesinde öngörülen hürriyeti bağlayıcı ceza, ağır hapis cezasıdır ve aynı maddedeki ağır para cezası misli artırmaya tabi değildir. Aynı Kanunun 6/2-son maddesinde belirlenen suç için ceza tayin edilirken, dava konusu derginin hem sahibi hem de yazı işleri müdürü olan sanık hakkında TCK.nun 79. maddesi delaletiyle yasada daha ağır cezayı öngören yayın sahibine verilmesi gereken ağır para cezasına hükmedilmesi gerekir.

(YKD. HAZİRAN 1994)
______________________________________________
9.CD.
E: 1994/301 K: 1994/1166
4.3.1994 T.

TCK 202, 5584 SK 6/SON

 ZİMMET (GÖREVLİ MAHKEME)

ÖZET: 5584 sayılı Posta Kanununun 6/son maddesinde ve PTT. Acentelikleri Yönetmeliğinde; acentelerin, görevlerinin ifasında PTT. memurları gibi sorumlu olacakları öngörülmüş bulunduğundan, dava konusu eylemin TCK.nun 202. maddesi kapsamına giren zimmet sucunu oluşturup oluşturmayacağı Ağır Ceza Mahkemesince takdir ve tayin edilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararı vermesi gerekir.

(YKD. HAZİRAN 1994)
______________________________________________
10.CD.
E: 1994/1424 K: 1994/1439
14.2.1994 T.

1512 SK 151

 NOTER KATİBİNİN SUÇU (YARGILAMA GÖREVİ)

ÖZET: Noter katiplerinin, noterlikteki görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri TCK.nun 230. maddesi kapsamında kalan görevi ihmal suçundan dolayı yargılama görevi Asliye Ceza Mahkemesine aittir.

(YKD. HAZİRAN 1994)
______________________________________________
10.CD.
E: 1994/243 K:1994/3200
7.3.1994 T.

CMUK 243

 IZRAR (EKSİK SORUŞTURMA)

ÖZET: Olayın tek görgü tanığı olan kişi huzurda dinlenmeden, eksik soruşturma sonucu mahkumiyet kararı verilemez.

(YKD. HAZİRAN 1994)
______________________________________________
10.CD.
E: 1993/13625 K: 1994/3292
8.3.1994 T.

3167 SK 7

 ÇEK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ

ÖZET: İhtar mektubunun, şirket hesabından yetkili olarak çek keşide eden sanık adına düzenlenip usulüne uygun olarak adı geçen şahsa tebliği gerekir. Aksi takdirde, çekin mahkemece bankaya tevdi edilip zorunlu ihtaratın yapılması sağlanmalıdır.

(YKD. HAZİRAN 1994)
______________________________________________
CGK.
E: 1993/4-208 K: 1993/352
27121993 T.

TCK 193/2

 KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMAK

ÖZET: Sanık, müştekinin oturduğu yolla bağlantılı olmayan lojmanın kapısı önündeki iki basamakla çıkılan sahanlığa girmiş kapıyı açmak için zorlamış, müştekiye aşık olduğunu söyleyerek kapıyı açması için tehdit etmiş, pencereyi örten naylonu yırtmış, köy korucusunun olayı duyup havaya ateş etmesi üzerine kaçmıştır. Sanığın yasadışı amaçla girdiği sahanlık binanın eklentisi niteliğinde olduğundan, konut dokunulmazlığını bozmak suçu oluşmuş ve tamamlanmıştır.

(YKD. TEMMUZ 1994)

______________________________________________
CGK.
E: 1994/6-4 K: 1994/31
7.2.1994 T.

TCK 498

 TEHDİTLE PARA VERMEYE MECBUR ETMEKÖZET: Mağdura telefon eden sanığın; PKK. Örgütü'nün ismini kullanarak kendisine 5 milyon liranın bir gün sonra Midyat, Estel Mevkii'nde bulunan büyük kahvehane önünde teslimini istemesi üzerine, bu tehditten korkan mağdurun parayı bizzat getirip sanığa teslim etmesi olayında sanığın eylemi, TCK.nun 498. maddesinde yazılı sucu oluşturur.

(YKD. TEMMUZ 1994)
______________________________________________
CGK.
E: 1994/3-8 K: 1994/35
7.2.1994 T.

6831 SK 91/5-SON, 6831 SK 108/1, CMUK 253/3

 AYNI EYLEM NEDENİYLE İKİ DAVA AÇILMASI
 TAZMİNAT

ÖZET: Aynı eylem nedeniyle sanıklar hakkında; hem izinsiz ağaç kesmek, hem de kaçak orman emvalini nakletmek suçlarından dava açılıp, izinsiz ağaç kesmek suçundan mahkumiyet kararı verildiğine göre, kaçak orman emvali nakletmek suçundan açılan davanın reddine karar verilmemeli, sadece kaçak orman emvali nakletmek suçunun oluşmadığını vurgulamakla yetinilmelidir.
Sanıklardan her birinin kendi adına hareketle, kendi araçlarında yakalanan emvali ormandan değişik yer ve zamanda izinsiz olarak naklederken yakalanan emvali ormandan değişik yer ve zamanda izinsiz olarak naklederken yakalandıkları anlaşıldığından, tazminat sorumlulukları kestikleri emval ile sınırlıdır ve eylemleri 6831 sayılı Yasanın 91/5-son maddesine uyan suçu oluşturur.

(YKD. TEMMUZ 1994)
______________________________________________
CGK.
E: 1994/7-103 K: 1994/124
25.4.1994 T.

2918 SK 20/E, TCK EK 1, TCK EK 2/1-2

 2918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ
 SUÇ TARİHİ
 PARA CEZASININ HESAPLANMASI

ÖZET: 18.9.1991 günlü noter satış senedi ile satın aldığı otomobili, 2918 sayılı Karayolları Trafik Yasasının 20/e maddesinde belirtilen bir aylık süre içerisinde ilgili tescil bürosuna başvurup, adına tescil belgesi almayan sanığın suçu; trafik suç tutanağının düzenlendiği 3.12.1992 tarihinde değil, bir aylık yasal sürenin sona erdiği 19.10.1991 tarihinde oluşur ve bu suç mütemadi suçlardan değildir.
3756 sayılı Yasanın 25. maddesiyle Ceza Yasasının ek 2. maddesine bir fıkra eklenmiş, "Trafik para cezaları 1. fıkraya göre hesap edilerek bulunacak olan birim katsayının yarısı ile çarpılması suretiyle belirlenir" hükmü getirilmiş olduğundan, bu belirleme şekli hem idari, hem adli para cezalarını kapsadığından; maddi olayda 19.10.1991 günü suç işleyen sanığa hükmolunacak para cezası 1991 yılı Bütçe Yasasındaki memur maaş katsayısı nazara alınmak suretiyle Ceza Yasasına Ek 2. medde gereğince bulunacak üç birimin yarısı ile Ek 1. maddeye göre tesbit edilen ceza miktarı çarpılarak saptanmalıdır. Yerel Mahkemenin suç tarihini 3.12.1992 olarak kabulü ile 1992 yılı Bütçe Yasasındaki memur maaş katsayısına göre uygulama yapması 3756 sayılı Yasa ile Ceza Yasasının Ek 2. maddesine eklenen 2. fıkrayı nazara almadan para cezasına hükmetmesi yasaya aykırıdır.


(YKD. TEMMUZ 1994)1.CD.
E: 1994/1627 K: 1994/1529
12.5.1994 T.

TCK 46/3

 TÜRK CEZA KANUNUNUN 46/3. MADDESİ UYGULANIRKEN TEDAVİ VE TEDBİRE İLİŞKİN İNFAZIN KISITLANMASI

ÖZET: Sanık hakkında, TCK.nun 46/3. maddesi uygulanırken tedavi altında bulundurulacağı Kurum'un, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları olarak hasseten tasrihi suretiyle tedavi ve tedbire ilişkin infazın kısıtlanması ve ayrıca tutuklama nedeni kalmadığı halde kaldırılmaması yasaya aykırıdır.

(YKD. TEMMUZ 1994)
______________________________________________
2.CD.
E: 1994/2935 K: 1994/2460
30.3.1994 T.

TCK 29/SON, TCK 455

 TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK
 VEHAMETİN DERECELENDİRİLMESİ

ÖZET: Sanığın tam kusurla sebebiyet verdiği olayda dört kişinin ölmesi karşısında, kusur yoğunluğu ve sonuçtaki ağırlığın temel cezaların tayininde gözönünde bulundurulması gerekli ise de; alt sınırın aşılmasında vahametin derecelendirilebileceği de gözden uzak tutulup hürriyeti bağlayıcı cezanın üst sınırdan tayini ve buna bağlı olarak sosyal ve ekonomik içeriğine bakılmadan sürücü belgesinin de on yıl süreyle geri alınmasına karar verilmesi yasaya aykırıdır.

(YKD. TEMMUZ 1994)
______________________________________________
2.CD.
E: 1994/200 K: 19942482
30.3.1994 T.

TCK 29, TCK 459, CMUK 122/1, CMUK 32, 647 SK 4/2

 TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YARALAMAYA SEBEBİYET VERMEK
 ADLİ TIP RAPORU ALINMASI
 GEREKÇE GÖSTERME ZORUNLULUĞU
 KEFALET AKÇESİ

ÖZET: Mağdur hakkındaki raporda gösterilen arazlar ve iş güçten kalma süresi Adli Tıp Kurumu'ndan sorulup sonucuna göre hüküm kurulması gerekir.
TCK.Nun 29. maddesi gereğince sanık hakkında alt sınırdan ceza tayini halinde dahi mutlaka gerekçe gösterilmelidir.
Para cezası ile mahkumiyetine karar verilen sanığa ait kefalet parasının para cezasını ödeme emrinin tebliği üzerine süresinde ödemesi halinde iadesi, aksi halde para cezasına mahsup edilerek artanının irad kaydının öngörülmesi gerekirken hüküm kesinleştiğinde iadesine karar verilmesi yasaya aykırıdır.


(YKD. TEMMUZ 1994)
______________________________________________
2.CD.
E: 1994/738 K: 1994/2971
8.4.1994 T.

TCK 455/1, TCK 230

 TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU BİR KİMSENİN ÖLÜMÜNE SEBEBİYET VERMEK
 ÖLÜ DOĞAN BEBEĞİN "KİMSE" SAYILMAMASI
 GÖREVİ SAVSAMAK

ÖZET: TCK.nun 455/1. maddesinde taksirle (bir kimse) nin ölümüne sebebiyet verilmesi suçunda, (kimse) sıfatı anne karnındaki çocuğun sağ olarak tamamıyla olduğu anda kazanıldığından, olayımızda; doğum günü geçen gebe Şemsat'ın hastaneye yaptığı ilk iki başvurusunda sanıklar tarafından tedbir alınıp ileri tetkikler yaptırılarak gerekli olan doğum şeklinin acilin ayarlanmaması sonucu bebeğin doğum başladığı sırada ana karnında ölmesi sebebiyle (kimse) sayılamayacağından eylem, TCK.nun 230. maddesi yönünden tartışılmalıdır.

(YKD. TEMMUZ 1994)
______________________________________________
3.CD.
E: 1993/12197 K: 1994/773
8.2.1994 T.

6831 SK 1/J

 ORMAN SAYILMAYAN YERLERİN BELİRLENMESİ

ÖZET: Bir yerin 6831 sayılı Kanunun 1/j maddesi gereğince orman sayılmayan yerlerden bulunduğunun belirlenmesi için, o yerde yapılacak uzman bilirkişi incelemesiyle sahanın; makilik ve orman sahalarının birleştiği yerlerde Orman Sınırlarının Tesbitine Ait Yönetmeliğin 6-9. maddesinde öngörülen özellikleri taşıyıp taşımadığının tesbiti gerektiğinden, suç mahallinde uzman bilirkişi aracılığıyla keşif yapılarak sözü edilen Yönetmelikte bahis konusu edilen hususların incelenip sonucuna göre yerin orman ve toprak muhafaza karakteri taşıyıp taşımadığı tesbit edildikten sonra hüküm kurulması gerekir.

(YKD. TEMMUZ 1994)
______________________________________________
3.CD.
E: 1993/15588 K: 1994/2984
6.4.1994 T.

6831 SK 91/2-5-SON, TCK 119

 DİKİLİDEN AĞAÇ KESMEK
 ÖNÖDEME

ÖZET: Sanıkların emvali dikiliden kestiği suç tesbit tutanağı, tanık anlatımları, sanıkların tevilli ikrarları ve keşif zaptı münderecatından anlaşıldığından, eylemlerinin 6831 sayılı Yasanın 91/2. maddesindeki suçu oluşturduğu gözetilmeden, kesilen ağaçların oyuk ve kovuk olması nedeniyle düşük ve devrik sayılacağı ve devriklerin yuvarlanması sonucu dere yatağındakilerin kırılıp kesildiği yolunda yanlış değerlendirme yapan bilirkişi raporuna istinaden hüküm kurulması yasaya aykırıdır.
Suç yerinin, sanıkların nüfusa kayıtlı olup fiilen ikamet ettikleri köy hudutları içinde bulunmaması durumunda Orman Yasasının 91/5. maddesindeki temel cezanın, son fıkra uyarınca misli artırmaya tabi tutulması gerekeceğinden böylece cezanın üst sınırı TCK.nun 119. maddesindeki seviyeyi aşmış bulunacağından sözü edilen yasa maddesi uygulanamaz.

(YKD. TEMMUZ 1994)
______________________________________________
3.CD.
E: 1994/15380 K: 1994/2990
6.4.1994 T.

TCK 102

 DAVA ZAMANAŞIMI

ÖZET: Bilirkişi raporunda; sanığın ahır inşaatı yapımında kullandığı emvalin kuru olup 8-10 yıl kapalı yerde saklandığını, ancak inşaattan sökülmüş enkaz olmadığını bildirmesine göre, zamanaşımı süresi emvalin ahır inşaatında sarfedildiği tarihten itibaren başlayacağından, ahırın inşa tarihi tesbit edilip sonucuna nazaran sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekir.
Zamanaşımı süresi dolduğu kabul edildiğine göre davanın ortadan kaldırılmasına karar verilmelidir.

(YKD. TEMMUZ 1994)
______________________________________________
3.CD.
E: 1994/1089 K: 1994/4189
28.4.1994 T.

6831 SK 100/SON

 NAKLİYE TEZKERESİNİ YENİLEMEDEN EMVAL TAŞIMAK
 GÖREVSİZLİK KARARI


ÖZET: Sanığın naklettiği sırada yakalanan suç konusu 50 kg. emval, 14.10.1992 günlü nakliye tezkeresine uygun olduğuna göre, sanığın eylemi Orman İdaresinden nakliye tezkeresini yenilemeden emval taşımak olup, Orman Yasasının 100/son maddesindeki suçu oluşturur ve bu nedenle görevsizlik kararı verilmesi gerekir.

(YKD. TEMMUZ 1994)
______________________________________________
4.CD.
E: 1993/7525 K: 1994/201
20.1.1994 T.

TCK L91/2

 TEHDİT

ÖZET: Babasına verilmesi gereken krediyi ödeme hususu yakınan müfettişin elinde olmadığı halde, sanığın tüfeği doğrultarak (paramı verin, anam avradım olsun hepinizi öldüreceğim) demesinde iradeyi zorlama öğesi oluşmadığından eylem, TCY.nın 191/2. maddesinde yazılı suçu oluşturur.

(YKD. TEMMUZ 1994)
______________________________________________
4.CD.
E: 1993/9687 K: 1994/1495
24.2.1994 T.

TCK 193/2

 GECELEYİN KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMAK


ÖZET: Sanığın, geceleyin meşru olmayan amaçla mağdurenin oturduğu apartmanın yedinci katındaki kapı önüne kadar gelmesi ve apartman sahanlığında yakalanması karşısında, geceleyin konut dokunulmazlığını bozma suçu oluşmuştur.

(YKD. TEMMUZ 1994)
______________________________________________
4.CD.
E: 1993/9025 K: 1994/1609
1.3.1994 T.

TCK 456/1-4, TCK 457/1, TCK 463

 SEÇENEKLİ CEZALANDIRMA
 YÖNTEM
 BAĞIMSIZ FAİLİ BELLİ OLMAYAN YARALAMA (YARALAMA SUÇUNUN DURGENLE İŞLENMESİ)


ÖZET: TCY.Nın 463. maddesiyle uygulama yapılırken gerekçesi gösterilmeden alt sınırdan indirim yapılması ve anılan maddedeki indirim biçimine yanlış anlam verilerek sanıklar hakkında TCY.nın 456/1. maddesiyle eksik ceza belirlenmesi yasaya aykırıdır.
TCY.nın 456/4. maddesi uyarınca seçenekli hapis veya para cezasının her ikisine birden hükmedilemez.
Sanıkların, yaralama suçlarını silahtan sayılan dirgenle işledikleri anlaşıldığı halde TCY.nın 457/1. maddesinin uygulanmaması yasaya aykırıdır.

(YKD. TEMMUZ 1994)
______________________________________________
4.CD.
E: 1994/494 K: 1994/3004
12.4.1994 T.

TCK 456/1-4, CMUK 260

 YARALAMA
 HÜKÜM FIKRASININ GEREKÇEYLE ÇELİŞMESİ

ÖZET: Sanık hakkında aynı kişiyi yaralama suçundan tek dava açıldığı ve gerekçeye göre tek eylemin varlığı kabul edildiği halde, gerekçeyle ters düşülerek, sanığın iki kez cezalandırılması ve sonuç olarak gerekçeyle hüküm fıkrasının çelişmesi nedeniyle yok hükmündeki gerekçeyle karar verilmesi yasaya aykırıdır.

(YKD. TEMMUZ 1994)
______________________________________________
5.CD.
E: 1993/1610 K: 1993/1984
6.5.1993 T.

TCK 62, TCK 423

 EVLENME VAADİYLE KIZLIK BOZMAK
 TESEBBÜS

ÖZET: TCK.nun 423. maddesinde, kızlık zarının korunduğu ve cinsel ilişkinin cezalandırılmayıp suçun oluşabilmesi için kızlık zarının bozulmasının şart olduğu, bu itibarla bu suçta teşebbüsün mümkün olmadığı gözetilmeli mağdurenin anatomikman bakire bulunduğu tıbben saptandığına göre sanığın beraatine karar verilmelidir.

(YKD. TEMMUZ 1994)
______________________________________________
5.CD.
E: 1993/3024 K: 1993/3038
7.9.1993 T.

TCK 45

 ZEKA GERİLİĞİ OLAN MAĞDURUN IRZINA TASADDİ

ÖZET: Sanığın; zeka geriliği olduğu saptanan mağdurun bu durumunu bilmediğini ve anlamadığını ileri sürmesine, cürümde kasıt yokluğunun cezayı kaldırmasına göre, mağdur ve raporları şadli Tıp Kurumu'na gönderilerek mağdurun maruz kaldığı fiile mukavemet edemeyecek derecede zeka geriliği bulunup bulunmadığı, zeka geriliği mevcutsa bu durumun hekim olmayanlarca anlaşılıp anlaşılamayacağı konusunda rapor aldırıldıktan sonra hukuki durumun tayin ve takdiri gerekir.
Suçun oluşumuna etkisi itibariyle mağdurun nüfus kayıt örneği getirtilmelidir.

(YKD. TEMMUZ 1994)
______________________________________________
5.CD.
E: 1993/3272 K: 1993/3635
13.10.1993 T.

TCK 202, TCK 339, TCK 240

 ZİMMETİN OLUŞMAMASI
 SAHTECİLİK
 GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK

ÖZET: Tekel'de memur olan sanığın, Tekel 2000 Sigarası'nı iskontosuz olarak bayi olmayan kişilere satma yetkisi bulunmadığı halde, sigaraları etiket fiyatı üzerinden satıp bayi satış fiyatı üzerinden irad kaydetmek suretiyle hasıl olan fiyat farkı kadar menfaat sağladığı eylemde, İdarenin bir zararı olmadığı nazara alınarak bayiler adına düzenlenen belgelerin aldatıcılık yeteneği varsa sahtecilikten, aksi takdirde görevi kötüye kullanmaktan cezalandırılması gerekir.

(YKD. TEMMUZ 1994)
______________________________________________
6.CD.
E: 1994/1784 K: 1994/1799
8.3.1994 T.

TCK 491, 2918 SK 20

 HIRSIZLIK SUÇU

ÖZET: Araç satışlarında; mülkiyetin devri, noterlikçe onaylanan sözleşme ile gerçekleşeceğine göre, satış mukavelesinin mülkiyetin devri için yeterli bulunmadığı hallerde, sanığın aracı müdahilin rızası dışında alıp götürmekten ibaret eylemi hırsızlık suçunu oluşturmaz.

(YKD. TEMMUZ 1994)
______________________________________________
6.CD.
E: 1994/2793 K: 1994/3060
7.4.1994 T.

CMUK 138

 ZORUNLU MÜDAFİ TAYİNİ


ÖZET: Kendisini savunamayacak derecede malul olduğu anlaşılan sanığa, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan CMUK.nun 3842 sayılı Kanunla değişik 138. maddesi uyarınca, talebi aranmaksızın müdafi tayini gerekir.

(YKD. TEMMUZ 1994)
______________________________________________
7.CD.
E: 1994/845 K: 1994/2275
9.3.1994 T.

1615 SK 3, 1615 SK 4, 3824 SK 26, 3824 SK 27

 1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
 SUÇ TARİHİNE GÖRE GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERİN TESBİTİ

ÖZET: Gümrük vergilerinin, ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihte yürürlükte bulunan gümrük giriş cetvelindeki nispet had ve esaslara göre hesaplanması gerekmektedir. 3824 sayılı Kanunun 26. maddesi ile ithalde alınacak Damga Resmi, Belediye Hissesi ve Ulaştırma Altyapıları Resmi ile uygulamanın 1.1.1993 tarihinde başlayacağı hüküm altına alındığı cihetle, mükellefiyetin başlama tarihi olan suç tarihinin bu süreden önce olması nedeniyle cezaya esas alınan gümrüklenmiş değerin tesbitinde Damga Resmi, Belediye Hissesi ve Ulaştırma Altyapıları Resmi'nin hesaba katılarak tazmini para cezasının tayini, buna bağlı olarak da nisbi harç ve nisbi vekalet ücretinin tayini gerekir.

(YKD. TEMMUZ 1994)
______________________________________________
7.CD.
E: 1994/3307 K: 1994/5436
9.5.1994 T.

1918 SK 25

 YABANCI MENŞELİ SİGARALAR (CİF VE GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERLERİNİN HESAPLATTIRILMASI)


ÖZET: Yabancı menşeli sigaralardan; Tekel tarafından ithal edilmeyenlerin, konusunda uzman tarafsız bilirkişi marifetiyle cif değerlerinin tesbit ettirilmesi, Tekel tarafından ithal edilenlerin ise bildirilen CİF değerlerine göre Gümrük İdaresine gümrüklenmiş değerlerinin hesaplattırılarak hükme esas alınması gerekir.
Dava konusu sigaraların, 1918 sayılı Yasanın 25/2. maddesi yerine 25/son maddesiyle müsaderesine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

(YKD. TEMMUZ L994)
______________________________________________
8.CD.
E: 1994/2089 K: 1994/2706
23.3.1994 T.

TCK 309/1, 2004 SK 343

 HÜKMEN YEDİ NEZOLUNAN TAŞINMAZA YENİDEN TECAVÜZ
 İLAM HÜKMÜNE AYKIRI DAVRANIŞ
 KAMU DAVASI
 ŞAHSİ DAVA
 PARA CEZASI


ÖZET: Sanığın eyleminde, hükmen el çektirildiği taşınmazı yeniden işgal edip el koymak unsurları bulunmadığına göre; eylemin, ilam hükmüne aykırılık vasfında gelişen suç tipini oluşturduğu ve şahsi dava yoluyla takip edilebileceği tartışılıp değerlendirilmeden iddianamede yazılı kamu davası benimsenerek hükmen yedi nezolunan taşınmaza tecavüz suçundan ceza hükmü kurulması ve ayrıca kabule göre de, sonuç cezanın ağır para cezası yerine, hafif para cezası olarak ifadesi doğru değildir.

(YKD. TEMMUZ 1994)
______________________________________________
8.CD.
E: 1994/1227 K: 1994/3479
6.4.1994 T.

3713 SK 8/1, TCK 61, TCK 264/5

 TERÖR ÖRGÜTÜ LEHİNE PROPAGANDA
 NOKSAN TEŞEBBÜS
 DEVLETİN BÖLÜNMEZLİĞİ ALEYHİNE PROPAGANDA
 PATLAYICI MADDE BULUNDURMAK

ÖZET: Suç tarihinde; 250-300 kişilik doğu kökenli kalabalığın Nevruz kutlaması nedeniyle boş bir arsada toplandığı, yüzü örtülü bir şahsın bu günün Kürtlerin Kurtuluş Günü olduğunu açıklayan bir konuşma yapmasının ardından PKK ve Apo lehine sloganlar atıldığı ve güvenlik güçlerinin sözü edilen kalabalığa müdahalesi sonucunda sanıkların, üzerlerinde bölücü / yıkıcı unsurlar içeren pankartlar ve molotof kokteylleriyle birlikte yakalandıkları, ancak pankartların henüz kapalı, dürülü vaziyette olduğu, okunaklı biçimde görüntülenmesine dahi fırsat bulunamadığı anlaşılmakla; sanıkların pankartlarla ilgili eylemlerinin, kabule göre terör örgütü lehine propaganda yapmak suçuna TCK.nun 61. maddesi anlamında noksan teşebbüs safhasına ulaştığı düşünülemez. Zira, "vesaiti mahsusa"nın temin ve taşınmasından ibaret olan bu davranış, asgari ölçüde faillerin fiile yönelik icra hareketi başlangıcı nitelik ve düzeyine erişememiştir. Ne var ki, Anayasa ile belirlenen temel hak ve özgürlüklerin gölgesine sığınan sanıkların,aslında kültürel bir töre olan Nevruz kutlamalarının toplumsal hareketinden yararlanarak beraberlerinde getirdikleri terör unsuru malzemeleri kullanım hazırlığında, kökeni ve kültürü aynı olan toplumun heyecanını bağımsız bir Kürt Devleti düşüncesinde birleştirip toplulaştırarak Türk Devleti'nin bölünmez bütünlüğünü bozmayı hedef alan savaşa yönlendirme amacıyla toplantı ve gösteri yaptıklarının kabulü zorunludur. Bu nedenle, sanıkların hukuki durum ve cezai sorumluluklarının 3713 sayılı Kanunun 8/1. maddesi çerçevesinde tartışılması gerekir.
Ayrıca, üç sanıktan her birinde 5, 7 ve 4 adet molotof kokteyli ele geçtiği, TCK.nun 264/5. maddesinde yazılı ferdi sorumluluk itibariyle bu maddenin son fıkrası da uygulanamadığı cihetle, her sanığın bulundurduğu patlayıcı sayısı ve türüne göre mesul tutulması gerekir. Ek olarak, fiziksel ve kimyasal yapısı basit olan bu patlayıcılarda nitelik ve özelliği bulunmadığı gibi, sayısal vahamet hali de var sayılamaz. Bu durumda, anılan maddenin 5. bendinin ikinci cümlesi ile ceza tayini doğru değildir.

(YKD. TEMMUZ 1994)
______________________________________________
9.CD.
E: 1994/222 K: 1994/1158
4.3.1994 T.

(46 NOLU GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI GENEL TEB.)

 213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ

ÖZET: Suça vücut veren yasa hükmü değişmedikçe sonradan çıkarılan Tebliğ'in önceden oluşmuş bulunan suçu etkilemeyeceği gözetilmeden, davanın ortadan kaldırılmasına karar verilmesi kanuna aykırıdır.

(YKD. TEMMUZ 1994)
______________________________________________
9.CD.
E: 1994/741 K: 1994/1206
7.3.1994 T.

506 SK 9, 506 SK 140, BAKANLAR KRL. K.- 85/9807 SK 8

 SÜRESİNDE İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ VERMEMEK


ÖZET: 506 sayılı Kanunun 9. maddesi; işverenlere, yurt dışında çalıştırdıkları işçiler de dahil olmak üzere işe aldıkları işçiler ile ilgili olarak örneğine uygun işe giriş bildirgelerini bir ay içinde Kurum'a verme yükümlülüğü getirdiğinden; muterizin 10.6.1987 tarihi ile 19.9.1988 tarihleri arasında işe aldığı işçilerle ilgili bildirgeleri Sosyal Sigortalar Kurumu ilgili Bölge Müdürlüğüne vermediğinin saptanması karşısında, hakkında verilen idari para cezasına yaptığı itirazın mahkemece reddi gerekir.

(YKD. TEMMUZ 1994)
______________________________________________
9.CD.
E: 1994/285 K: 1994/1915
11.4.1994 T.

TCK 168/2, 3419 SK 1/1-2, EK M. 1, GEÇİCİ M. F-B

 SİLAHLI ÇETENİN SAİR EFRADI OLMAK

ÖZET: 3419 sayılı Yasanın Ek 1. maddesiyle getirilen koşul, aynı Yasanın 1/2. maddesiyle geçici maddesinin (B) fıkrasında sayılan suçları işlemiş olan itirafçı sanıkları kapsar.
Mensubu oldukları silahlı çete tarafından işlenen suçlara iştirak ettikleri belirlenemeyen ve çete üyeliğinden mukavemet göstermeksizin kendiliklerinden çekilerek güvenlik görevlilerine teslim olan sanıklar hakkında ceza verilmemesini öngören 3419 sayılı Yasanın 1. maddesinin 1. fıkrası uygulanmalıdır. Bu uygulamanın yapılabilmesi için, suç ile ilgili diğer failleri itiraf etme şartı yoktur. İtiraftan vazgeçme şartı da aranamayacağı cihetle, sanıkların örgütten kendiliklerindin çekilerek güvenlik güçlerine teslim olmaları yeterli olup hazırlıktaki ikrarını hakim huzurunda da devam ettirmeleri zorunlu değildir.

(YKD. TEMMUZ 1994)
______________________________________________
10.CD.
E: 1993/13697 K: 1994/3332
8.3.1994 T.

CMUK 135, 3167 SK

 SORGULAMA
 ÇEK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ
 ŞİKAYET HAKKI

ÖZET: 1-3842 sayılı Yasa ile değişik CMUK.nun 135. maddesi gereğince yasal hakları hatırlatılmadan sanığın sorguya çekilerek savunma hakkının kısıtlanması doğru değildir.
2-Karşılıksız çekte şikayet hakkı çeki ibraz eden hamil ile onun rücu hakkına sahip olduğu ciro silsilesi içinde imzaları bulunan kişilere aittir. Müşteki çeki karşılıksız kaydı konulduktan sonda alacağın temliki hükümlerine göre devralmış ise şikayet hakkı bulunmadığından düşme kararı verilmelidir.

(YKD. TEMMUZ 1994)
______________________________________________
10.CD.
E: 1994/1671 K: 1994/3867
24.3.1994 T.

TCK 403, TCK 404

 SATMAK AMACIYLA ESRAR BULUNDURMAK
 CEZANIN ARTIRILMASI

ÖZET: Bakkal dükkanı sahip ve işleticisi durumunda olan sanığın, suç konusu esrarı satmak amacıyla bakkal dükkanında bulundururken yakalanmış olmasına ve bu gibi yerlerin umuma açık yerlerden olduğuna göre tayin edilen cezanın TCK.nun 406/2. maddesi ile artırılmaması,
Sanığın, suçun ve suç ortaklarının meydana çıkmasına ve yakalanmasına hizmet ve yardım ettiği yolunda kanıt bulunmadığı gibi, her ikrarın veya salt başkalarını suçlamanın TCK.nun 405/2. maddesi uyarınca indirim sebebi sayılamayacağı gözetilmeden cezadan indirim yapılması doğru değildir.

(YKD. TEMMUZ 1994)
______________________________________________
10.CD.
E: 1993/13467 K: 1994/4473
4.4.1994 T.

3167 SK 16

 ÇEK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ
 DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ


ÖZET: Karşılıksız çek keşide etmek cürümünde, TCK.nun 108. maddesinde altı ay olarak gösterilen şikayet süresi çekin bankaya ibraz tarihinde başlar. Suça konu çekler 10.1.1991 tarihinde bankaya ibraz edilmiş karşılığı bulunmadığı belirtilmiştir. Şikayet, 3863 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten çok sonra 3.3.1993 tarihinde yapılmış olmasına göre, altı aylık hak düşürücü süre dolmuş olduğundan, kamu davasının düşürülmesinde bir isabetsizlik yoktur.

(YKD. TEMMUZ 1994)
______________________________________________
10.CD.
E: 1994/3554 K: 1994/5334
13.4.1994 T.

TCK 403/7

 UYUŞTURUCU MADDE SUÇLARINDA TEŞEKKÜL OLUŞUMU

ÖZET: Uyuşturucu madde suçlarında teşekkülün oluşması için, sanıkların mutlaka eyleme geçmeden önce anlaşmış olmaları gerekmez. Fiilin tamamlandığı ana kadar herhangi bir aşamada suçun işlenmesi yönünde açık ya da örtülü bir anlaşma durumunda teşekkül kurulmuş olur.

(YKD. TEMMUZ 1994)
______________________________________________
CGK.
E: 1993/5-306 K: 1994/10
31.1.1994 T.

647 SK 6

 ERTELEME KARARINDA YASAL OLMAYAN GEREKÇE

ÖZET: Yerel mahkeme; sanıkların geçmişteki hallerini irdelemeden, gelecekteki suç işleme eğilimlerini değerlendirmeden zina suçunu bir çok defa işlemiş olmalarını suç işlemekteki ısrarlarını gerekçe göstererek cezalarının teciline mahal olmadığına karar vermiştir. Suçun unsurları ya da cezayı ağırlaştıran sebepler gerekçe kabul edilemez. Gerekçe, sanığın kişiliği ile ilgili bilgi ve belgelerin isabetle değerlendirildiğini gösterir biçimde olmalıdır. Yerel mahkemenin, "TCK.nun 80.maddesinni uygulanmasını gerektiren teselsül nedeniyle olumlu kanıya varılmadığından bahisle yasal ve yeterli olmayan gerekçe ile cezaların ertelenmesine yer olmadığına karar vermesi yasaya aykırıdır.

(YKD. AĞUSTOS 1994)

______________________________________________
CGK.
E: 1993/2-310 K: 1994/13
31.1.1994 T.

2918 SK 20/E, TCK 1, 2/1-2(3756 SAYILI YASA İLE DEĞ.)

 2918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
 TESCİLLİ ARAÇLARIN SATIŞI

ÖZET: 2918 sayılı Yasanın 20/e maddesine göre, tescilli araçları satan veya devir alanlar, gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili tescil kuruluşundan bir ay içinde adlarına tescil belgesi almadıkları taktirde bu maddede yazılı ceza ile cezalandırılırlar. Satış ve devir işleri noterlerce yapılır. Noterlerin satış ve devir işlemlerini işlemin tekamülünü müteakip 7 iş günü içinde ilgili tescil kuruluşuna bildirmeleri gerekir. 26.12.1991 tarihinde noterlikçe düzenlenmiş Kat'i satış senedi ile satın aldığı otomobili bir aylık yasal süre içinde ilgili tescil bürosuna başvurup adına tescil belgesi almayan sanığın suçu, suç tutanağının düzenlendiği 16.6.1992 günü değil, bir aylık sürenin bitim tarihi olan 25.1.1992 tarihini takip eden gün oluşur ve bu suç temadi eden suçlardan değildir.
3756 sayılı Yasanın 25. maddesiyle Ceza yasasının ek 2. maddesine bir fıkra eklenmiş "Trafik para cezaları 1. fıkraya göre hesap edilerek bulunacak olan birim katsayının yarısı ile çarpılması suretiyle belirlenir" hükmü getirilmiş olduğundan, bu belirleme şekli hem idari, hem adli para cezalarını kapsadığından; maddi olayda 26.1.1992 günü suç işleyen sanığa hükmolunacak para cezası 1992 yılı Bütçe Yasası 29 Mart 1992 tarihinde yürürlüğe girdiğinden 1991 Bütçe yasasındaki memur maaş katsayısı nazara alınmak suretiyle Ceza yasasına ek 2. madde gereğince bulunacak üç birimin yarısı ile ek 1. maddeye göre tesbit edilen ceza miktarı çarpılarak saptanmalıdır. Yerel mahkemece 3756 sayılı Yasa ile Ceza Yasasının ek 2. maddesine eklenen 2. fıkra nazara alınmadan 112.500 lira yerine 135.000 lira üzerinden ön ödeme önerisinde bulunulması yasaya aykırıdır.
Ancak fazla yatırılan miktarın sanığa iadesi suretiyle hüküm sonuç itibariyle doğrudur.

(YKD. AĞUSTOS 1994)
______________________________________________
CGK.
E: 1993/3-348 K: 1994/23
7.2.1994 T.

6831 SK 82, 6831 SK 91/1, 6831 SK 93/1-4, CMUK 150, CMUK 257

 6831 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
 İDDİANAMEDE DAVA KONUSU YAPILAN FİİLİN AÇIKLANMASIÖZET: İddianamede, sanığın Devlet Ormanından kaçak döşemelik meşe ağaçlarını keserek yayla damı yaptığından bahisle 6831 sayılı Yasanın 91/1-4. maddeleri uyarınca cezalandırılması istendiğine göre, ormanda yayla damı yapmak (işgal) olayının anlatımı sırasında açıklama niteliğinde sanığın meşe ağaçlarını kesmesinden sözedilmesi dikiliden ağaç kesme olayından dava açıldığını göstermez. İddianamede dava konusu yapılan fiilin bir başka olaya dayalı olmadan bağımsız olarak açıklanması gerekir. Bu durumda, sanık hakkında Devlet ormanından dikiliden ağaç kestiği hususunda açılmış bir davanın olmadığının kabulü gerekir.

(YKD. AĞUSTOS 1994)
______________________________________________
CGK.
E: 1994/6-23 K: 1994/49
14.2.1994 T.

TCK 492/7

 YANKESİCİLİK


ÖZET: Yankesicilik suçu, el çabukluğu ve maharetle şahsın üzerinden, bedeni veya bedeni ile doğrudan doğruya bağlantılı yerden bir şeyin çalınmasıdır. Sanığın yolda yürümekte olan mağdurun omuzunda asılı bulunan çantasının içindeki para cüzdanını duyup hissettirmeden el çabukluğu ve özel maharetle çaldığı saptandığına göre, eylemin mağdurun üzerinden gerçekleştirildiğinin ve yankesicilik suretiyle hırsızlık suçunu oluşturduğunun kabulü gerekir.

(YKD. AĞUSTOS 1994)

 


www.gelendostadliyesi.8m.com